Апэрэу Мыекъуапэ щешIэщт

Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэр» ятIонэрэ купым хэтэу Урысыем изэнэкъокъу хэлажьэ.
­

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъур непэ Мыекъуапэ щыкIощт. «Зэкъошныгъэр» Махачкала икомандэу «Махачкала» зыфиIорэм дешIэщт. Гъэзетеджэхэм ялъэIухэр къыдэтлъытэхи, «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый гущыIэгъу тыфэхъугъ.
— Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIа­гъэр къэнэжьы, — къытиIуагъ С. Ешыгуаом. – Апэ ит команди 5-мэ ащыщ тыхъуным тыфэбэнэщт. ГумэкIыгъоу тиIэр футбол ешIэгъум стадионым щеплъыхэрэм япчъагъэ зэрэмакIэр ары. Гуеты­ны­гъэ ин ахэлъэу тиешIакIохэр зэ­нэкъокъум хэлэжьэщтых. Футбо­лыр зышIогъэшIэгъонхэр тизэIукIэгъухэм яплъынхэу рес­публикэ стадионым къетэгъэблагъэх.

ТиешIакIохэр

КъэлэпчъэIутхэр:
Орехов Валерий – 24
Ковалев Роман – 1
Гиголаев Давид – 16

УхъумакIохэр, гупчэм, ыпэкIэ щешIэхэрэр:
Белов Константин – 6
Юрченко Роман – 20
Шъхьэлэхъо Амир – 18
Хьагъур Руслъан – 12
Крылов Денис – 23
Кирьян Артем – 21
Ахмедханов Ризван – 10
Катаев Никита – 4
Замятин Денис – 3
Ещенко Олег – 8
Бровчук Виталий – 15
Делэкъо Аскэр – 13
Дыхъу Тимур – 11
Къонэ Амир – 7
Арзуманян Альберт – 5
Мамонов Антон – 14
Кадимов Тофик – 9
Макеров Алексей – 19
Омаров Мурад – 2.

ШъунаIэ тешъудз: лъэкъуацIэхэм апэчIынатIэхэу къыхэтыутыгъэхэ пчъагъэхэм ешIакIохэм ямайкэхэм атедзэгъэ номерхэр къагъэлъагъо.

Сурэтым итхэр: пащэхэмрэ ешIакIохэмрэ.