Апэрэу зэхащэгъагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Кремлым тыгъуасэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъоу щызэхищагъэр зыщаублэщтым ехъулIэу Солнечногорскэ Къэралыгъо Советым хэтхэм ясеминар-зэIукIэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэу щынэгъончъэу ыкIи тегъэпсыхьагъэу щытыщтхэр» зыфиIорэм изэшIохынкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьа­бзэхэу къаIэтыгъэхэм мы зэIукIэм щахэплъагъэх, гъо­гухэм яшIынкIэ ыкIи гъогузе­кIоныр щынэгъончъэнымкIэ шъолъырхэм анахь опытышIоу яIэхэмкIэ зэхъожьыгъэх.

Семинарым практическэ лъэ­ныкъуи къыдилъытэщтыгъ. Шъо­лъырхэм япащэхэр зыхэхьэгъэхэ гъогушI рабочхэм ябрига­дэ апэрэу зэхащэгъагъ. Мы лъэныкъомкIэ опытышIу зиIэхэр ыкIи техникэ хэушъхьафыкIы­гъэр къызыфагъэфедэхэзэ ­гъогу метрэ 200 фэдиз ахэм ашIыгъ.

«Къэралыгъо Советым изэ­хэсыгъо изыфэгъэхьазырынкIэ ыкIи лъэпкъ проектхэм япхыгъэ анахь зигъо Iофтхьабзэхэм атегущыIэнхэмкIэ, гущыIэм пае, гъогухэм яшIынкIэ шIуагъэ къэ­зыхьын зылъэкIыщт Iофтхьабзэу мыр плъытэн плъэкIыщт. Ор-орэу Iоф горэ зэхэпщэнышъ, проектым игъэцэкIэн зэрэкIорэм улъыплъэныр — зы Iоф, ор-орэу гъусэхэр уиIэхэу ар бгъэцэкIэныр — нэмыкI Iоф. Мыщ фэдэ IофшIакIэм шIуагъэ къехьы, сыда пIомэ проектым игъэцэкIэн къы­щегъэжьагъэу иаужырэ чэзыу нэс зэкIэ зэрэзэкIэлъыкIо­рэм улъыплъэнымкIэ ащ ишIуа­гъэ къэкIо», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу