Апэрэу Адыгеим щыкIуагъ

ХьисапымкIэ унэгъо олимпиадэ Адыгеим апэрэу мы мафэхэм щызэхащагъ.

Ар республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм «ипчъэ зэIухыгъэхэм» къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэм ахэтэу зэхащэгъагъ.

Зэнэкъокъум хэлэжьэрэ унагъом ямышIыкIэ хьисап задачэ къышIын фэягъ. Унагъом къикIыгъэу командэм нэбгыритIу хэтынэу щытыгъ, ащ щыщэу зыр кIэлэеджэкIон фэягъ.

ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, олимпиадэм хэлажьэхэрэм гъэцэкIэным икъиныгъэ зыфэдэщтыр ежьхэм къыхахын алъэкIынэу щытыгъ. Фаем гъэцэкIэнэу «уцышъор» е «плъыжьыр» къыхихын фитыгъ. Сыхьатым къыкIоцI командэм задачи 8 къышIынышъ, хэушъхьафыкIыгъэ бланкым ритхэнэу щытыгъ.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм еджапIэм иIофшIакIэ, игъэхъагъэхэр къафаIотагъ. ЕтIанэ хьакIэхэр еджапIэм иIофышIэхэм аIукIагъэх ыкIи кIэлэеджакIохэр зэраштэрэ шIыкIэм зыщагъэгъозагъ.

(Тикорр.).