Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт

Апшъэрэ партийнэ еджапIэу «Единэ Россием» зэхищэгъэ гъэсэныгъэ модулеу «Политический лидер» зыфиIорэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэм ятхын зэфашIыжьыгъ.

— Джырэ уахътэм ехъулIэу къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ анкетэ ми­ни 8,5-рэ къытIэкIэхьагъ. Ахэм ащыщэу мини 6,5-р къыхэтхыгъ, — къыIуагъ Къэралыгъо Думэм идепутатэу, «Единэ Россием» и Генеральнэ Совет исекретарь иапэрэ гуадзэу Ольга Баталинам.

Шъолъыр исполкомым ипащэ иапэрэ гуадзэу Даур Анжелэ зэнэкъокъур уцугъо пчъагъэу зэрэзэхэтыр къыIотагъ.

— Щылэ мазэм и 22-м нэс къыкIэлъыкIорэ уцугъор кIощт. Ащ къыдыхэлъытагъэу видеорезюмиищ Iофтхьабзэм хэлажьэ­хэрэм тыратхэщт. Егъэджэнхэр зыкIунхэ шIоигъоныгъэ зиIэхэм яунэе кабинет ахэр къырагъэ­хьанхэ фае. Партием иIофы­шIэхэм ахэхьанхэу зыкIыфаехэр къыраIотыкIын, щыIэны­гъэм щызэблахъунэу ашIоигъо­хэм, нэмыкIхэм япхыгъэхэ темэхэр тыратхэнхэ фае. Ащ нэужым, щылэ мазэм и 22-м щегъэжьагъэу мэзаем и 1-м нэс, хэшыпыкIын тестхэр зэхащэщтых.

«Политический лидер» зыфиIорэр апшъэрэ партийнэ еджапIэм къыдыхэлъытагъэу партийнэ егъэджэнхэм япрограммэ иапэрэ модуль. Мы егъэджэныр анахьэу зыфэгъэзагъэр стаж гъэнэфагъэ зиIэхэ политикхэр, общественнэ Iоф­шIэнымкIэ опыт зыIэкIэлъхэ цIыфхэр арых. Мы илъэсым нэбгыри 150-рэ къахахыщт, ахэм апае тхьамафэм телъытэгъэ егъэджэнхэр Москва щызэхащэщтых ыкIи анахь дэгъухэр партием иIофышIэх ылъэкIыщтхэп ахагъэхьащтых. Проектым епхыгъэ къэбар игъэкIотыгъэ сайтэу https://politleader.er.ru/ ижъугъо­тэщт.

(Тикорр.).