Апшъэрэ еджапIэм иапшъэрэ пшъэрылъхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ зыIокIэм апшъэрэ еджапIэм иджырэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

Непэ Адыгэ къэралыгъо университетыр грант IэпыIэгъум гъэхъагъэ хэлъэу хэлажьэ. Мы илъэсым апшъэрэ еджапIэм Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Урысые научнэ фондым ыкIи ушэтын инхэмкIэ Урысые фондым ягрант заулэ къыхьыгъ.

Грантхэм ащыщ къызэрэдилъытэрэмкIэ, Адыгэ къэралыгъо университетым наукэм епхыгъэ кавказ хьисап гупчэ къыщызэIуахыщт, Урысыем и Къыблэ ишъолъыр ыкIи иуниверситет заулэ ащ къыхиубытэщт. Мы лъэхъаным программэм ипроект Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ щыхэплъэх мылъкоу а Iофым пэIухьащтыр зыфэдизыр агъэнэфэн мурад яIэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм анаIэ тыраригъэдзагъ непэрэ уахътэм къыгъэуцурэ Iофыгъохэр къыдалъытэхэзэ гъэсэныгъэр нахьышIоу зэхащэн зэрэфаем.

«ТапэкIэ къытшъхьапэн фаеу хъущт сэнэхьатхэм такъыпкъырыкIызэ ныбжьыкIэхэм яегъэджэн нахь зедгъэушъомбгъун фае. Ащ дакIоу еджапIэхэм зэращырагъаджэхэрэм, апшъэрэ еджапIэхэм егъэджэн Iофыр зэращызэхэщагъэм, IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ кадрэхэм ягъэхьазырын ренэу тынаIэ атедгъэтын фае», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор къызэриIуагъэмкIэ, грант IэпыIэгъум диштэу университетыр республикэм иеджапIэхэм кружокхэр, секциехэр ыкIи нэмыкI объединениехэу гъэсэныгъэ шъхьаIэмрэ тедзэмрэ зыкъягъэIэтыгъэным фытегъэпсыхьагъэхэр ащызэхэщэгъэнхэм япроектхэм ягъэхьазырын чанэу хэлажьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу