Англием къыщалъэгъугъэр афэфед

Бзэхэр зыщызэрагъэшIэрэ Гупчэу «Активым» иеджэкIо куп джырэблагъэ Англием щыIагъ.

— Илъэс 250-м нахьыбэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Кембридж университетым зэпхыныгъэ пы­тэхэр дытиIэх, — къеIуатэ «Активым» ипащэу Едыдж Мэмэт. — Университетыр къэзыухырэмэ, зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхырэмэ къаратырэ тхылъхэр дунаим щагъэфедэнхэмкIэ амалхэр яIэх.

Я 27-рэ илъэс IофшIэгъур «Активым» шIэхэу ыублэщт. Еджэ­кIо 200-м нахьыбэ илъэс зэфэшъхьафхэм Кембридж университетым агъэкIуагъ.

— КIэлэеджакIохэм язакъоп, тэри тишIэныгъэхэм ахэдгъэ­хъонымкIэ университетым амалышIухэр къытетых, — къытиIуагъ «Активым» икIэлэегъаджэу, Кембридж университетым щыIэгъэ купым пэщэныгъэ ды­зезыхьагъэхэм ащыщэу Бэщыкъо Сусанэ. — ТиеджакIохэр унагъо­хэм ахэсыгъэх. Инджы­лызыбзэкIэ зэдэгущыIэхэзэ къэбарэу зызыщагъэгъозагъэр ма­кIэп.

Ирина Бочарниковамрэ Ис­маилэ Шанрэ купым зэрипащэхэм дакIоу зэIукIэгъухэр нахь гъэшIэгъон хъунхэм фэшI музейхэм, Англием ичIыпIэ дахэхэм кIэлэеджакIохэр ащагъэх. Лондон, фэшъхьаф къалэхэр ныбжьыкIэхэм агу рихьыгъэх.

— Тучанхэм, еджапIэхэм, культурэм иIофшIапIэхэм тачIа­хьэмэ инджылызыбзэр ары дгъэ­федэщтыгъэр, — гущыIэр зэIэпахызэ къаIуатэ Мария Смакотинамрэ ГъукIэлI Муратрэ. — Ту­чанхэм ямэкIайхэр дахэу зэгъэфагъэх, узыхэдэн плъэкIыщтыр бэ. КIэлэцIыкIухэм инджылызы­бзэр дэгъоу ашIэ, упчIэжьэгъу пшIырэ цIыфхэм джэуапыр зэ­гъэкIугъэу къыуатыжьы.

Унагъохэм ахэсхэу Адыгэ Рес­публикэм ищыIакIэ къафаIотагъ, тилъэпкъ къыкIэупчIагъэх. Адыгэ шъуашэр Англием щашIэ. Адыгэ быракъыр агъэбыбатэзэ тикIэлэеджакIохэр Кембридж, Лондон, нэмыкIхэм яурамхэм арыкIуагъэх, нэпэеплъ сурэтхэр аты­рахыгъэх.

— Бзэр зэрэзэбгъашIэрэр дэ­гъу, ау урымыгущыIэ зыхъукIэ пщэгъупшэжьы, ибаиныгъэ икъоу къыбгурыIорэп, — къытиIуагъ Бэщыкъо Сусанэ. — ГъукIэлI Мурат адыгабзэр, урысыбзэр, инджылызыбзэр зэрегъашIэх. ТхакIи еджакIи ешIэ. Англием щыIэу тилъэпкъ иискусствэ дахэу къытегущыIагъ.

Англиемрэ Адыгеимрэ яеджа­кIохэр тапэкIи зэIуагъэкIэщтых.