Анахь дэгъухэм ащыщ

Мы аужырэ уахътэм илъэс къэс Урысыем ианахь еджэпIэ дэгъу 500-р къыхахы. Ахэм тэ тиреспубликэкIи еджапIэхэр ахэфэх. Мыгъэ анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ Мыекъопэ гимназиеу N 22-р.

Ащ нэмыкIэу хьисапым иегъэджэнкIэ гъэхъэгъэшхохэр зиIэ еджэпIэ 200-у Урысыем къыщыхахыгъэхэми гимназиер ахэфагъ. А къэбархэр зызэхэтэхым, еджапIэм тыкIуагъ, ащ ипащэу Ирина Андреевам зыIудгъэкIагъ.

Ащ илъэс 31-рэ хъугъэ мыщ Iоф зыщишIэрэр, илъэси 7 хъугъэу еджапIэм идиректор иIофшIагъэ цIэ лъапIэхэмкIэ, щытхъу тхылъхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэу щыт.

Непэ Мыекъопэ гимназиеу N 22-м кIэлэцIыкIу 1360-рэ щеджэ. ЕджапIэр апэ зашIым, нэбгырэ 900-м тегъэпсыхьагъэу щытыгъ, ау мыщ ны-тыбэхэм ясабыйхэр къагъэкIонэу зэрэфаехэм къыхэкIэу, амалэу щыIэхэр агъэфедэхэзэ, къекIуалIэрэр аштэ.

ЕджапIэр хьисапым изэгъэшIэн тегъэпсыхьагъэу щыт. Я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу ушэтынхэр акIухэзэ гимназическэ классхэу хьисапыр куоу зэзыгъэшIэщтхэр къыхахых. КIэлэцIыкIухэм хьисапымкIэ гъэцэкIэн къинхэр аратымэ, къарагъэшIызэ, сэнаущыгъэ нахь зыхэлъхэр къахахых. А 1-рэ классым къыщегъэжьагъэу зэкIэ классхэм ушэтынхэр акIухэзэ къыкIэлъыкIорэ классым ехьэх.

— УблэпIэ классхэм къащегъэжьагъэу сабыйхэр тэуплъэкIух, хьисапым фэщагъэхэр къахэтэгъэщых, талъэплъэ, — еIо еджапIэм ипащэ. — Учебник зэфэшъхьафхэр дгъэфедэхэзэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэтэшIэ, ащ тетэу шъхьадж зытегъэпсыхьагъэр тэгъэунэфы. ЕтIанэ я 5-рэ классым гимназическэ классхэр зэхэтэщэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, хьисапыр куоу щакIоу зы класс тэгъэпсы, гуманитар шIэныгъэхэм атегъэпсыхьэгъэ кIэлэцIыкIухэр зэрыс класси гимназическэу тиI.

ЕджапIэм мыгъэ медалист 13 къычIэкIыгъ. Ахэм ащыщэу 11-р хьисап классым къикIыгъэх. Ахэр зэкIэри республикэ естественнэ-хьисап еджапIэу Мамый Даутэ зипащэм щеджагъэх ыкIи къаухыгъ. Ахэм ащыщхэр научнэ зэIукIэшхохэу шIэныгъэ гупчэу Сириусым ыкIи Дунэе кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэу «Артекым» ащыIагъэх.

Мыгъэ еджапIэм къычIэкIыгъэ нэбгырэ 64-м къэралыгъо ушэтынхэр дэгъоу акIугъэх. УрысыбзэмкIэ нэбгырэ 24-мэ балл 80-м ехъухэр къахьыгъэх. Ащ фэдэу Анна Зоринам, Дарина Симонян, УдыкIэко Дэнэф, Сергей Шаровым, Борсэ Джэнэт, ХьэпэкIэ Нурбый, Чыназыр Фаридэ, КIэныбэ Адам балл 91-м къыщегъэжьагъэу 98-м нэс рагъэкъугъ.

ТикIэлэеджакIохэр Всероссийскэ джэгукIэу «Умники и умницы» зыфиIорэм хэлажьэх ыкIи шIэныгъэ дэгъухэр къыщагъэлъагъох. Ащ фэдэу мы блэкIыгъэ илъэс зэкIэлъыкIохэм а джэгукIэм дэгъоу хэлэжьагъэх тикIэлэеджакIохэу Апыщ Муратрэ Бзэджэжъ Асхьадрэ. Илъэс къэс республикэ ыкIи Всероссийскэ олимпиадэхэм тикIэлэеджакIохэр ахэлажьэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къахьых. Мыгъэ ащ фэдэу информатикэмрэ нэмыцыбзэмрэкIэ тикIэлэеджакIохэр Всероссийскэ олимпиадэм хэлажьэхи, призер хъугъэх. Ахэр Иван Кухарчукрэ (информатикэмкIэ) Биданыкъо Пэрытрэ (нэмыцыбзэмкIэ).

ЕджапIэм къычIэкIыгъэхэм ащыщыбэхэр Урысыем ианахь еджэпIэ шъхьаIэхэм ачIэхьагъэх. Ащ фэдэу Иван Кухарчук Московскэ къэралыгъо университетым имеханикэ-хьисап факультет, Ольга Бучацкаяр а еджэпIэ дэдэм прикладной хьисапымрэ информатикэмрэкIэ ифакультет чIэхьагъэх. Дмитрий Николенкэр Воронеж дэт военнэ-воздушнэ академием, Елизавета Браташевар Санкт-Петербург къэралыгъо университетым, Борсэ Джэнэт Московскэ къэралыгъо псэолъэшI университетым архитектурэмкIэ ифакультет ястудент хъугъэх. Биданыкъохэу Пэрытрэ Гощэунаерэ Германием медколледжым щычIэхьагъэх. Хьакъунэ Долэт Волгоград дэт медицинэ институтым, УдыкIэко Дэнэф Московскэ къэралыгъо юридическэ университетым, Нурман Джавадовыр Дунэе зэфыщытыкIэхэмкIэ Московскэ къэралыгъо институтым (МГИМО-м) ыкIи нэмыкIхэм ащеджэх.

КIэлэеджакIоу еджапIэм къычIэкIыхэрэм шIэныгъэ дэгъухэр зэряIэхэм ишыхьат зэкIэми гурыт гъэсэныгъэ зэрэзэрагъэгъотыгъэр къэзыушыхьатырэ аттестатхэр къазэраратыгъэр.

ШIокI зимыIэу атырэ предметхэм анэмыкIэу ежь ашIоигъоу къыхахырэ предметхэри дэгъоу атыгъэх. Географиемрэ литературэмрэ анэмыкI предметхэмкIэ къалэм гурытымкIэ къыщахьыгъэ баллхэм анахьыб мы еджапIэм къычIэкIыхэрэм къахьыгъэр.

ЕджапIэм зэкIэмкIи нэбгыри 105-мэ Iоф щашIэ. Ахэм ащыщэу 80-р кIэлэегъадж. Мы аужырэ илъэс зытIущым кIэлэегъэджэ ныбжьыкIи 4 еджапIэм къычIэхьагъ. Ахэр яIофшIэн кIэгъэгушIугъэнхэмкIэ амалэу щыIэхэр пащэм егъэфедэх. Ау сыд фэдизэу кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэм илэжьапкIэ уфыдеплъыгъэми, лъэшэу непэ ар къэпIэтын плъэкIырэп.

Гимназием гъэхъагъэу иIэхэр зишIушIагъэхэр кIэлэегъаджэу ащ щылажьэхэрэр арых. Ахэм ащыщыбэхэм а еджапIэр къаухыгъ. Джы якIалэхэм якIэлэжьхэри мыщ непэ щеджэх. КIэлэегъаджэхэм ахэтых Урысыем ыкIи Адыгеим язаслуженнэ кIэлэегъаджэхэр, Урысыем народнэ просвещениемкIэ иотличникхэр, Урысыем общэ гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъэхэр. КIэлэегъаджэхэри ахэм рагъаджэхэрэри зэнэкъокъухэм бэрэ ахэлажьэхэу, ащытекIохэу мэхъу. Ащ фэдэу урысыбзэмкIэ Iэзэ дэдэхэу алъытэх Мария Трофименкэр, Людмила Свинцовар, Елена Ли ыкIи нэмыкIхэр. ХьисапымкIэ анахь кIэлэегъэджэ дэгъухэм ащыщых Елена Плеснявых, Алла Захарьян, Татьяна Комарченкэр ыкIи нэмыкIхэр.

ЕджапIэм джыри гъэхъагъэу иIэхэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

СИХЪУ Гощнагъу.

Сурэтым итыр: еджапIэм ипащэу Ирина Андреевар.