Анахь дэгъоу ешIэрэр…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 19-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 9 – 11-м яIагъэх.

КIэуххэр

«Крылья Советов» — «Енисей — 4:0, ЦСКА – «Рубин» — 3:0, «Ростов» — «Арсенал» — 0:0, «Зенит» — Уфа» — 2:1, «Динамо» — «Спартак» — 0:1, «Анжи» — «Локомотив» — 0:2, «Ахмат» — «Урал» — 1:1, «Краснодар» — «Оренбург» — 2:2.
— «Краснодар» ешIакIэу къы­гъэлъагъорэр зэкIэми анахь дэгъу, — къыщиIуагъ зэхахьэм спортышхом щыцIэрыIоу Андрей Аршавиным.

Дэгъу ащ фэдэ уасэ гъунэгъу краим икомандэ къызэрэфашIырэр, ау «Оренбургым» 2:1-у текIозэ, зэIукIэгъур кIэухым фэ­кIуагъэу 2:2 пчъагъэр зэрэхъугъэр гухэкI.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 40
2. «Краснодар» — 35
3. ЦСКА – 33
4. «Спартак» — 32
5. «Локомотив» — 32
6. «Рубин» — 28
7. «Ростов» — 26
8. «Ахмат» — 24
9. «Арсенал» — 24
10. «Динамо» — 23
11. «Урал» — 23
12. «Оренбург» — 23
13. «Крылья Советов» — 21
14. «Анжи» — 18
15. «Уфа» — 16
16. «Енисей» — 11.

Я 20-рэ зэIукIэгъухэр

15.03
«Анжи» — «Крылья Советов»
16.03
«Оренбург» — «Динамо»
«Урал» — ЦСКА
«Рубин» — «Ростов»
«Арсенал» — «Енисей»
17.03
«Уфа» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Спартак» — «Зенит».