Аналог телекъэтынхэр зэпагъэункIэ къэнагъэр мэфи 114-рэ

Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысые телевизионнэ, радиосетым» «илиние плъыр» иномерэу 8-800-220-20-02-мкIэ ыпкIэ хэмылъэу сыд фэдэрэ уахъти шъутеон шъулъэкIыщт. Специалистхэм шъуи­упчIэхэм джэуап къаратыжьыщт, цифрэ приставкэхэм якъы­хэхынкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ IэпыIэгъу къышъуфэхъущтых.

Цифрэ телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэмкIэ къэ­бархэр нахь игъэкIотыгъэу официальнэ сайтэу смотри-цифру.рф зыфиIорэм ижъугъотэщтых.

Гъот макIэ зиIэ унагъохэм цифрэ приставкэхэм якъэщэфынкIэ къадеIэнхэу Адыгэ Республикэм икъалэхэмрэ ирайон­хэмрэ ямуниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм социальнэ IэпыIэгъумкIэ яотделхэм зафагъэзэн алъэкIыщт.

Джащ фэдэу цIыфхэр социальнэу зыухъумэрэ къулы­къухэми ахэм къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу къаратын алъэкIыщт.