Аналог телекъэтынхэр зэпагъэункIэ къэнагъэр мэфи 113-рэ

Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ феде-ральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысые телевизионнэ, радиосетым» «илиние плъыр» иномерэу 8-800-220-20-02-мкIэ ыпкIэ хэмылъэу сыд фэдэрэ уахъти шъутеон шъу­лъэкIыщт. Специалистхэм шъуи­упчIэхэм джэуап къаратыжьыщт, цифрэ приставкэхэм якъы­хэхынкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ IэпыIэгъу къышъуфэхъущтых.

Цифрэ телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэмкIэ къэ­бархэр нахь игъэкIотыгъэу официальнэ сайтэу смотри-цифру.рф зыфиIорэм ижъугъотэщтых.

Гъот макIэ зиIэ унагъохэм цифрэ приставкэхэм якъэщэфынкIэ къадеIэнхэу Адыгэ Рес­публикэм икъалэхэмрэ ирайон­хэмрэ ямуниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэм социальнэ IэпыIэгъумкIэ яотделхэм зафагъэзэн алъэкIыщт. Джащ фэдэу цIыфхэр социальнэу зыухъумэрэ къулы­къухэми ахэм къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу къаратын алъэкIыщт.