АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

— Санкт-Петербург, Москва ащыкIогъэ зэхахьэхэр адыгэ куль­турэм фэгъэхьыгъагъэх, — къытиIуагъ С. КIыкIым. — Адыгэ Рес­публикэм и Представительствэу Урысыем и Президент дэжь ренэу щыIэм щыкIогъэ зэхахьэр еджапIэ сфэхъугъэу сэлъытэ.

— КъызэрэпIорэмкIэ, Iоф­тхьабзэр гъэшIэгъон хъугъэ.

— ОшIа, Москва урагъэблэ­гъа­гъэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ис­кусствэм ыбзэкIэ уадэгущыIэ зыхъукIэ, псынкIэу уагурыIо пшIои­гъощт. Адыгеим икомпозитор цIэрыIоу, дунаим щашIэу Нэхэе Аслъан иоперэ щыщ едзы­гъор Москва къыщысIуагъ. СызыгъэгушIуагъэр Нэхэе Аслъан июбилей пчыхьэзэхахьэ мыгъэ Мыекъуапэ зэрэщыкIощтым зэ­рэщыгъуазэхэм изакъоп, иконцертхэр Урысыем ишъолъырхэм, IэкIыб къэралыгъохэм зэращыкIохэрэм нэбгырабэ къазэрэ­кIэуп­чIагъэр ары.

— Лъэпкъ искусствэм зызэриушъомбгъурэр дунэе къэбар хъугъэ.

— Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Iофым ыгъэгумэкIыхэрэм тапэкIи нахьыбэкIэ тащэгугъы. Тилъэпкъ, тиреспубликэ якультурэ ымакъэ чы­жьэу дгъэIуныр зэдытиIоф.

— Москва уипчыхьэзэхахьэ зэрэщыкIуагъэр дискым тетхагъэу слъэгъугъэ. Орэдхэм сигуапэу сядэIугъ, къашъохэри да­хэу къашIыгъэх.

— Сэмэгу Гощнагъо иорэдэу «Гупшысэр», Андзэрэкъо Чеслав ыусыгъэу «Адыгэ шъуашэр», ижъы­рэ лъэпкъ орэдхэр къэсIуагъэх. Ансамблэм хэт къэшъуа­кIо­хэм пчыхьэзэхахьэр къагъэ­баигъ.

— Романсхэр, классикэм хэ­хьэгъэ произведениехэр уирепертуар хэтых.

— Сэнэхьатэу къыхэсхыгъэм елъытыгъэу ситворчествэ нахь гъэшIэгъон зэрэсшIыщтым сы-пылъ. Адыгэ орэдхэр япчъагъэкIэ нахьыбэ хъухэу къэсIощтых — ар пшъэрылъ зыфэсшIыжьыгъ.

Санкт-Петербург щызэIукIагъэхэр

— Адыгэ Хасэу Санкт-Пе­тербург щызэхащагъэм ипащэу Хьамхъокъо Бислъан сигъэгу­шхуагъ, IэпыIэгъу къысфэхъугъ. Адыгэ культурэм ипчыхьэзэхахьэ Ленинград хэкум щыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэр къэкIуагъэх, урыс­хэри, нэмыкIхэри залым чIэсыгъэх.

— Зэхахьэм нахь игъэкIотыгъэу къытегущыIэба?

— Пшызэ, Адыгэ Рес­публикэм язаслуженнэ артисткэу Лъэ­цэр Ри­мэ Тэхъутэмыкъуае ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу дэтым Iоф щешIэ. Санкт-Петербург щыкIогъэ зэхахьэм Римэ къезгъэблэгъагъ, иорэдхэмкIэ къе­дэIу­гъэхэр ыгъэгушIуагъэх. Адыгэ Републикэм и Лъэпкъ театрэ иартистэу Нэхэе Адами ти­зэхахьэ хэлэжьагъ, иIэпэIэсэныгъэ къыгъэлъэгъуагъ.

— Къыхэбгъэщмэ пшIоигъор, адыгэмэ зэраIоу, «Узэкъотмэ – улъэш».

— Ары. Сыгу укъигущыIыкIыгъ. Адыгеим иартистхэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр тапэкIи зэкъоу­цощтхэу сэгугъэ.

— Ленинград хэкум гукIэ къыфэдгъэзэжьы сшIоигъу. Творческэ купхэм икъоу ацIэ къетIуагъэп.

— БзэпсхэмкIэ орэдышъор зыгъэжъынчырэ купэу «Летания» зыфиIорэм нэбгыри 4 хэт. Къа­шъом итеатрэу «Нартым» иIоф­шIэн сэри сыхэлажьэ. Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым щапIугъэу ЕмкIуж Андзор режиссерэу тиI. Тилъэпкъ ишэн-хабзэхэр зэха­хьэхэм къащыдгъэлъэгъонхэм фэшI искусствэр тиIэубытыпI.

Пэсэрэ орэдэу «Си Къэсэир» къасIо зыхъукIэ, тилъэпкъ ифольклор зэрэбаим кIуачIэ къысхелъхьэ. Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэ орэдхэр нахьыбэрэ зэха­хы ашIоигъоу нэбгырабэ къысIокIэ. Лъэцэр Римэ Натхъо Джанхъот иорэдэу «Дахэ сидунай» зыфи­Iорэр къызэриIогъэ шIыкIэм ыгъэ­гушIуагъэхэр къытIокIэх, зичэзыу зэхахьэхэм къяжэх.

— Артист цIэрыIоу Бэгъ Сэид ымакъи Адыгэ Хасэм ипчыхьэзэхахьэ щыIугъ.

— Усэхэм ар къяджагъ. ГукIэгъум, цIыфым шэн-хэбзэ дахэу зэрихьэрэм щыIэныгъэр къызэригъэдахэрэм яхьылIэгъэ усэу стхы­гъэр Бэгъ Сэид дискым тыри-­
тхагъ, сыфэраз.

— ЕмкIуж Андзор фильмэу тырихырэм ухэлажьэ. Ащ зи къепIолIэщтба?

— Дзыбэ Саныетрэ ЕмкIуж Андзоррэ усэр зэдаусыгъ, орэдышъор лъэпкъым ий. Налщык, Москва, Санкт-Петербург ащытырахырэ фильмэу «Ялажьэп» зыфиIорэр шIэхэу къагъэлъэгъощтэу сэгугъэ.

— Уигухэлъ благъэхэр къытаIохэба.

— Ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, композиторэу Нэхэе Аслъан июбилей пчы­хьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIощтым сыхэлэжьэщт, оперэм щыщ едзыгъохэр къэсIощтых. Адыгэ композиторхэм япроиз­ведениехэр, ижъырэ лъэпкъ орэд­хэр нахьыбэрэ сирепертуар ­хэзгъахьэ сшIоигъу, концертхэр къэ­­стыщтых.

— Уимурадхэр къыбдэхъунхэу тыпфэлъаIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итыр: КIыкI София.