АмалыкIэхэм алъыхъущтых

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Лада» Тольятти — 18:36 (10:16).

Iоныгъо мазэм и 11-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Герасимова, Д. Герасимова — Волгоград щыщых.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Тормозова, Баскакова, Кошубекова; ешIакIохэр, къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдадзагъэм ипчъагъ: Васильева — 1, Черняева — 2, Ервиченко — 3, Серадская — 1, Головко — 1, Исаченко — 10, Лиманская, Дмитриева, Мартыненко.

«Ладэм» нахь къыхэщыгъэхэр: Керчикова — 5, Носикова — 4, Дьяченко — 4, Снопова — 4, Гафонова — 3, Дмитриева — 3, Какмоля — 3, Ведехина — 3.

«Ладэр» Европэм икубокхэм якъыдэхын фэбэнэн имурад. Ащ фэдэ командэ лъэшым «АГУ-Адыифыр» зэрэтемыкIощтыр тшIэщтыгъэми, тиешIакIохэм нахьыбэкIэ тащыгугъыщтыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэ шIыкIэм къыхэдгъэщырэр «Ладэр» хэкIыпIэшIухэм зэралъыхъурэр ары.

«АГУ-Адыифым» икапитанэу Ольга Исаченкэм гъогогъуи 10 «Ладэм» икъэлапчъэ зэрэдидзагъэм тигъэгушIуагъ. Ар гупчэм ащыпхырыкIызэ къэлапчъэм благъэу екIущтыгъ, банэщтыгъ. Тикомандэ ешIапIэм «икъогъупэхэр», «ыбгъухэр» икъоу ыгъэфедагъэхэп, амалынчъэу къэлъэгъуагъ, тикъэлэпчъэIутхэу Н. Тормозовам, С. Кожубековам, Л. Баскаковам Iэгуаор къызэкIадзэжьэу къыхэкIыгъ, цыхьэшIэгъоу ешIэхэу уахътэ къякIугъ. «АГУ-Адыифыр» жъажъэу ыпэкIэ лъэкIуатэ, ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ бэрэ илъырэп, ахэр ипэрыохъух.

Пресс-зэIукIэр

— Командэр тыугъоинэу игъо тифагъэгоп, зэнэкъокъум тыхэлажьэзэ тиIэпэIэсэныгъэ зэрэхэдгъэхъощтым тыпылъ. Апэрэ чIыпIэхэм тафэбэнэщт, — къытиIуагъ Урысыем изаслуженнэ тренерэу, «Ладэм» итренер шъхьаIэу Левон Акопян. — «АГУ-Адыифым» бэшIагъэу сылъэплъэ. Джэнчэтэ СултIан ныбджэгъушIоу сиIагъ.

— Апэрэ такъикъ 30-м тызэрешIагъэм тегъэразэ, — къеIуатэ «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым. — Опыт зиIэ ешIакIохэр зэпшъыхэм, тиешIакIэ къеIыхыгъ. АмалыкIэхэм талъыхъущт, ауж къинэхэрэм тахэтынэу тыфэяхэп.

Ольга Исаченкэм, Анастасия Серадскаям, Людмила Баскаковам, Светлана Кожубековам, Мария Мартыненкэм, Инесса Неупокоевам, Наталья Еремченкэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Командэ лъэшым текIонхэ амал зэрямыIэр пэшIорыгъэшъэу къагурыIощтыгъ. ЩыкIагъэхэр дагъэзыжьынхэ зэрамылъэкIырэр, нахь псынкIэу ешIэнхэм зэрэфэмыхьазырхэр къытаIуагъ. «Ладэр» анахь лъэшхэм ахалъытэ.

Чъэпыогъум и 7-м «АГУ-Адыифыр» «Динамо» Волгоград Мыекъуапэ щыIукIэщт.

Сурэтым итхэр: «АГУ-Адыифым» иешIакIохэу О. Исаченкэр, С. Кошубековар, М. Мартыненкэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый