Амалхэм зэдяусэх

Къыблэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Шъолъырым иреспубликэхэм, хэкухэм, крайхэм спортымкIэ япащэхэр, спорт еджапIэхэм, зыгъэсапIэхэм яIофышIэхэр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиным зэхахьэр зэрищагъ.

ЩыIэныгъэм къыгъэуцурэ пшъэ­рылъхэм къапкъырыкIыхэзэ, шъолъырхэм язэпхыныгъэхэр экономикэм щыгъэпытэгъэнхэм фэшI еплъыкIэ зэфэшъхьафхэр щыIэх. Шъолъыр пэпчъ иамалхэр нахь дэгъоу ыгъэфедэнхэм пае шIыкIэшIоу щыIэхэм атегущыIагъэх.

Спорт псэуалъэхэр зэрагъэ­псыхэрэм, къэралыгъо программэм дырагъаштэзэ физкульту­рэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэхэр республикэм зэрэщашIыхэрэр Андрей Бородиным къыIотагъ.

Аужырэ илъэсхэм Адыгеим испорт псэуалъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Стадионхэр, футбол ешIапIэхэр, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ унэхэр агъэпсыгъэх. Ащ ишIуагъэкIэ спортым пыщагъэхэм яп­чъагъэ хэхъо. Республикэм щып­сэухэрэм япроцент 38-рэ физкультурэм пылъ. ГТО-м ишапхъэ­хэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъо­къухэр спорт псэуалъэхэм нахь гъэшIэгъонэу ащэкIох.

Къалмыкъым ныбжьыкIэ политикэмкIэ, спортымкIэ иминистрэу Дорджи Шикеевым изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ респуб­ликэм ирайон 13-мэ яIофшIакIэ зэхъокIыныгъэхэр зэрищыкIагъэ­хэр. Районхэм спортымкIэ пащэхэр яIэх, ау отделхэр зэхащагъэхэп. Ар амалэу яIэм елъытыгъэми, щыкIагъэхэм уязэгъы хъущтэп.

Псауныгъэм игъэпытэн ехьылIэгъэ Iофхэм язэхэщэн щыIэны­гъэм диштэ зыхъукIэ, цIыф бэгъашIэу республикэм исхэр нахьыбэ хъу­щтых. IофшIапIэхэм аIутхэм псауныгъэ пытэ яIэным республикэм ипащэхэр пылъых.

Къалмыкъыр спортымкIэ Урысыем ишъолъыр 21-рэ анахь дэгъухэм ащыщ, ау ащ укъыщыуцу хъухэщтэп. КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт бэнакIэхэмкIэ, футболымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэнэ­къокъухэр зэхащэх. Автомобиль спортыри бэмэ якIас. КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ нахь ящыкIэгъэ спорт лъэпкъхэр рес­публикэм къыщаIэтыжьых.

Ростов хэкум физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иминистрэ игуа­дзэу Светлана Гадаровар цIыфхэр нахьышIоу физкультурэм пыщэгъэнхэм ехьылIагъэу къэгущыIагъ. ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр нахь гъэшIэ­гъон хъугъэхэу ащ ылъытагъ. Дэ­гъоу зэхапщэхэ зыхъукIэ, цIыф­хэри ягуапэу хэлэжьэщтхэу С. Гадаровам къыIуагъ. Футбол цIы­кIур, стритболыр, баскетболыр, нэмыкIхэр кIэлэцIыкIухэм агу рехьых. Спорт псэуалъэу кIэлэ­еджакIохэм яIэр макIэ, афикъу­рэпышъ, спортым зиушъомбгъунымкIэ шIыкIэшIухэр икъоу хэкум щагъэфедэхэрэп.

Зипсауныгъэ къеIыхыгъэхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм спорт зэнэ­къокъухэр афызэхэщэгъэнхэм Волгоград хэкум илIыкIоу Андрей Мастеровыр къытегущыIагъ. ЧIыпIэу зыщыпсэухэрэм физкультурэмкIэ зэхахьэхэр, зэнэкъокъу­хэр нахьыбэрэ афызэхэщэгъэнхэр Iоф шъхьаIэу ащ къыIуагъ.

Къырым физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иминистрэ игуадзэу Олег Голинач Адыгеим испорт псэуалъэхэм язытет къыщы­тхъугъ, республикэм спортсмен цIэрыIуа­бэ зэрэщапIугъэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

— Адыгеир щысэ бэмэ афэхъу, Кобл Якъубэ, Владимир Невзоровым, нэмыкIхэм хэгъэгум ыцIэ лъагэу аIэтыгъ, — къыIуагъ Олег Голинач.

ШIыкIэшIухэр

Къыблэм ишъолъырхэм спортымкIэ япащэхэм къаIуагъэр зэфэтхьысыжьызэ, гумэкIыгъоу яIэр зэфэдэу тлъытагъэ. Зэнэкъо­къухэм ахэлэжьэнхэм фэшI гъогупкIэр афикъурэп, яфэIо-фа­шIэхэр агъэцэкIэнхэр къяхьы­лъэкIы.

Спортсменэу хэгъэгум, дунаим медальхэр къыщыдэзыхыгъэм сыд фэдэ шIухьафтын фашIыщтыр, тренерэу ар зыгъасэрэм сыда фашIэщтыр? Зэхахьэм нэмыкI упчIэхэри къыщаIэтыгъэх. Тренерхэм пэрыт опытыр зэрагъэфедэрэм къыкIэупчIагъэхэри къахэкIыгъэх. Спортымрэ экономикэмрэ язэпхыныгъэхэм бэрэ уатегущыIэн плъэкIыщт, ау хэкIыпIэхэр къэгъотыгъошIухэп. Шъо­лъырхэм спортымкIэ япащэхэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэр хэкIыпIэу алъытэхэрэр къызэфаIотэнхэр, федеральнэ къэралыгъо программэм диштэу шIыкIэшIухэр къызэдагъотынхэр арых.

Олимпиадэ джэгунхэм, дунэе зэнэкъокъухэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэ Сергей Алифиренкэр, Валерий Пономарен­кэр, спорт еджапIэхэм яIофышIэ­хэу Кобл Заид, Хъот Юныс, Де­лэкъо Адам, Тулпэрэ Мыхьа­мэт, Алексей Саяпиным, Джармэкъо Юсыф, Хьабэхъу Рустем, Джармэкъо Азмэт, нэмыкIхэм яшIэныгъэ спортышхом нахьышIоу щыгъэфе­дэгъэным, фэшъхьаф Iофыгъохэм тапэкIи татегущыIэщт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.