«Адыифым» тегъэгугъэ

Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— 2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъум зыфэтэгъэхьазыры, — къы­ти­Iуагъ Александр Реввэ. — Зыгъэпсэфыгъо уахътэр дэгъоу дгъэкIуагъэу сэлъытэ.

— Александр, гъэзетеджэхэр «Адыифым» къыкIэупчIэх, хэ­кIыжьыгъэхэр зэрагъашIэ ашIоигъу.

— КъэлэпчъэIутэу Маргарита Кушнырь Беларусь щешIэщт. Виктория Долинар «Кубань» Краснодар рагъэблэгъагъ. Марина Васильевамрэ Мария Мартыненкэмрэ гандболым хэкIыжьыгъэх, кIэлэцIыкIухэр апIух. Мария Сорокинар, Анна Пуленкэр, Инесса Неупокоевар – ахэри «Адыифым» хэтыжьхэп.

— Инесса Неупокоевам иIэпэIэсэныгъэ хигъахъощтыгъ, къэ­лапчъэм Iэгуаор бэрэ дэзыдзэрэмэ ащыщыгъ.

— Тигъэгугъэщтыгъ, ау Краснодар щыпсэущтэу къытиIуагъ, унэгъо Iофхэри зэригъафэхэ шIоигъу.

— «Адыифым» къыхэхьагъэ­хэм ацIэхэр къытфеIохэба.

— Юлия Куцеваловам «Адыифым» къыгъэзэжьыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым Израиль щешIагъ, хэ­гъэгум икомандэхэм ащыщ хэтыгъ, дышъэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщ. Сабыир къызыфэхъугъэ къэлэпчъэIутэу Светлана Кожубековам ешIэгъухэм зафегъэхьазыры. Анастасия Серадскаяр хъагъэм Iэгуаор бэрэ изыдзэ­хэрэм ащыщ. Апэрэ сабыир ащ къыфэхъугъ, «Адыифым» къызэригъэзэжьыгъэр тигуапэ.

— Бэрэ тызэжэгъэ Кобл Зурыет «Адыифым» хэт, иешIа­кIэ тикомандэ дештэба?

— Кобл Зурыет адыгэ пшъашъ, шапсыгъэ къуаджэ щапIугъ, Ставрополь икомандэ хэтыгъ. ЗэхэщэкIо дэгъу, гупшысэ хэлъэу ешIэ. «Адыифым» хэхъоныгъэ фэзышIыщтхэм ахэтэлъытэ.

— Урысыем икIэлэеджа­кIохэм я Спартакиадэ апэрэ чIыпIэр Мыекъуапэ испорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм икомандэ къыщыдихыгъ. Пшъа­шъэхэм шъуа­лъэплъэба?

— Тренерэу Никита Голуб ыгъэсэрэ пшъашъэхэр хэгъэгум инэмыкIырэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх, апэрэ чIыпIэхэр къа­щахьыгъэх. НыбжьыкIэхэм якомандэ ешIэкIуи 7 къыхэтщыгъ.

— Хэта ахэр?

— Ангелина Куцеваловар Юлие ышыпхъу. Дарина Никулинар, Мария Кучеренкэр, Юлия Баевар, Алина Морозовар, Юлия Кожубековар, Диана Казихановар «Адыифым» тштагъэх, нахь пытэу алъэ теуцонхэу, яешIакIэ хагъэ­хъонэу афэтэIо. КIэлэеджэкIо командэхэмрэ спортышхом хэт командэхэмрэ зэфэдэхэп. Нахь ныбжьыкIаIохэр зыпкъ итэу ешIэнхэм фэхьазырхэп.

— Джэнчэтэ СултIан зэриIощтыгъэу, бзылъфыгъэ гандболым къырыкIощтыр къэшIэ­гъуае. Арэу щытми, ауж къи­нэхэрэм шъуахэкIыжьыным шъуегупшысэба?

— 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур зэрэзэхащэщт шIыкIэм елъытыгъэр макIэп. Апэрэ чIыпIихыр пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм къащыдэзыхыхэрэр арых медальхэм афэбэнэщтхэр. НэмыкI командэхэр куп шъхьафым щызэнэкъокъущтых.

— Мыгъэ ЦСКА-р суперлигэм къыхэхьагъ.

— Ар Москва икоманд, медальхэм афэбэнэн имурад.

— «Адыифым» Ксения Дьяченкэр, Кобл Зурыет, Анастасия Загайко, Татьяна Кирилловар, Светлана Кожубековар, Анастасия Серадскаяр, нэмыкIхэри дэгъоу щешIэнхэ алъэкIыщт. Шъузыфэбэнэщт чIыпIэр къытэпIуагъэп.

— Опыт зиIэхэмрэ нахь ныбжьыкIаIохэмрэ зэгъусэхэу хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэщтых. БлэкIыгъэ илъэс зэнэкъокъум нахь дэгъоу «Адыифыр» мыгъэ ешIэщт. Сицыхьэ телъэу ар къэсэIо.

— Спартакиадэм апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ пшъашъэ­хэм ащыщхэр Урысыем икомандэхэм арагъэблагъэх.

— Ащ тыщыгъуаз. Алина Морозовам къеджагъэх, лэжьапкIэу къыратыщтыри хэпшIыкIэу нахьыбагъ. Арэу щытми, Алинэ Адыгеим икомандэ щешIэ шIоигъу, нэмыкI пшъашъэхэри ащ фэдэх.

— Ныбджэгъу ешIэгъухэр шъуиIэщтха?

— ШышъхьэIум и 7 — 8-м Ростов-на-Дону «Ростов-Доным» тыщыIукIэщт. ШышъхьэIум и 12-м Краснодар тыщыIукIэщт чIыпIэ командэу «Кубань». Мы мазэм и 14-м «Кубань» Мыекъуапэ къэкIощт. Астрахань хэкум игу­бер­натор и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум шы­шъхьэIум и 22 – 25-м тыхэлэ­жьэщт.

— Илъэс ешIэгъур сыдигъуа зышъуублэщтыр?

— Iоныгъом и 1-м Ставрополь, и 3-м Астрахань якомандэхэм тадешIэщт.

— Зэнэкъокъум гъэхъагъэхэр щышъушIынэу, нахьыбэрэ тыжъугъэгушIонэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.