«Адыифым» иешIакIэ зэблехъу

 «Адыиф» Мыекъуапэ — «Луч» Москва — 29:25 (14:12).

Щылэ мазэм и 9-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кошубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Еремченко — 5, Лихач — 5, Серадская — 4, Головко — 5, Кириллова — 3, Исаченко — 6, Мартыненко — 1, Черняева, Довгань, Дмитриева.

«Адыифым» ешIэгъур зэриублэгъэ шIыкIэм гушIуагъо нэмыкI хэтлъагъощтыгъэп. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 2:3, 5:3, 9:4. Москва иешIакIохэм тиухъумакIохэр нахьыбэрэ агъэгумэкIыхэу заублэм, пчъагъэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх:

9:7, 10:9.

Тикомандэ итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэIукIэгъур зезыщэхэрэм зы такъикъ къаIихи, тиешIакIохэм яушъыигъ. Зэхэщэн Iофхэр нахьышIоу агъэцэкIэнэу тиспортсменкэхэм ариIуагъ. Арэу щытми, апэрэ едзыгъор 14:12-у зэраухыгъэм тигъэгумэкIыщтыгъ.

ЯтIонэрэ такъикъ 30-м «Адыифым» иешIакIэ нахьышIоу къыгъотыгъ. Наталья Еремченкэм ыдзырэ Iэгуаор лъхъанчэу быбызэ, гъогогъуитIо «Лучым» ихъагъэ ифагъ. Анна Головко сэмэгубгъумкIэ къащыIэкIэкIызэ, зым зыр нахь дэхэжьэу къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуитIо дидзагъ. «Адыифым» кIэу ыгъэфедэгъэ амалхэм ащыщ шъуамбгъоу ешIэзэ ыпэкIэ лъыкIотэныр. Джабгъу лъэныкъом шIукIэ къыщылъэгъуагъ Кристина Лихач.

Лихач къогъупэм щешIэхэрэм ащыщ. Ар къыдилъытэзэ, Кристинэ гупчэм пхъашэу щыбэнэнэу, хъагъэм Iэгуаор ридзэнэу игъо ифэщтыгъ. Кристина Лихач къызэрэтиIуагъэу, «Адыифыр» нахь псынкIэу зэрешIэщтым зэрэпылъым дакIоу, спортсменкэхэм гупшысагъэ ахэлъэу хэкIыпIэшIухэр къагъотых.

«Лучыр» пчъагъэм езэгъыщтыгъэп. Семеновам, Портягинам, ар блэкIыгъэ илъэс ешIэгъум «Адыифым» хэтыгъ, тикъэлапчъэ Iэгуаор зэп къызэрэдадзагъэр. «Адыифым» икъэлэпчъэIутхэр дэгъоу ешIагъэх. Н. Тормозовам зэкIэлъыкIоу Iэгуаор къызэкIидзэжьэу бэрэ къыхэкIыгъ.

КIэухым пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 17:14, 19:15, 22:16, 25:21, 27:24. ЗэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ. «Адыифым» икапитанэу Ольга Исаченкэр ухъумакIохэм апхырыкIызэ тIогъогогъо хъагъэм Iэгуаор ридзагъ, 29:25-у тиешIакIохэм текIоныгъэр къыдахыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Лучым» итренерхэу Александр Алексеевыр ыкIи Лариса Зубарь ешIэгъум кIэухэу фэхъугъэм ыгъэрэзагъэхэп. Командэм зэхъокIыныгъэхэр ищыкIагъэх. «Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэрилъытэрэмкIэ, апэ ит команди 8-мэ ащыщ хъунхэм фэшI текIоныгъэр къызэрэдахыгъэм ыгъэгушIуагъ. «Адыифым» иешIэкIо нахь ныбжьыкIаIохэр аштагъэх, ясэнаущыгъэ къызэIуахыщтэу тренерхэр мэгугъэх.

«Адыифым» иятIонэрэ тренерэу Александр Реввэ Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ. Тикомандэ нахь псынкIэу ешIэным, ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ илъыным мэхьэнэ ин зэрэритырэр Iофыгъо дэгъоу елъытэ.

Зэфэхьысыжьхэр

Тыгъэгъазэм иаужырэ мафэхэм «Адыифым» зэIукIэгъуитIу иIагъ. Москва зэкIом «Лучым» 23:22-у тиспортсменкэхэр текIуагъэх. 2017 — 2018-рэ илъэсыр пштэмэ, «Адыифыр» тикъалэ дэкIыгъэу ар иапэрэ текIоныгъ.

«Звезда» Звенигород — «Адыиф» Мыекъуапэ — 41:23.

ШъэоцIыкIум шIухьафтын фашIыгъ

Мыекъуапэ щыщ пшъашъэу ШъэоцIыкIу Миланэ «Адыифым» хэкIыжьыгъ. Урысыем иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ ар щешIэу уахътэ къыхэкIыгъ. ИIэпэIэсэныгъэ хигъэхъоным пылъэу Iоф зыдишIэжьыщтыгъ.

М. ШъэоцIыкIур Краснодар еджакIо кIуагъэ, МВД-м епхыгъэ сэнэхьатым зыфегъасэ.

Адыгэ Республикэм гандболымкIэ ифедерацие ипащэу Кочева Сусанэ спорт Унэшхом щыкIогъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ, М. ШъэоцIыкIум ишIэныгъэ хигъэхъонэу, имурадхэр къыдэхъунхэу фэлъэIуагъ, нэпэеплъ шIухьафтынхэр фишIыгъэх.

М. ШъэоцIыкIум «Адыифыр», спортым ныбджэгъоу, нэIуасэу щыриIэхэр шIукIэ ыгу къызэрэкIыжьыхэрэр къытиIуагъ.

Щылэ мазэм и 13-м «Адыифыр» «Ростов-Доным» Ростов-на-Дону щыIукIэщт, и 22-м Ставрополь икомандэ Мыекъуапэ къэкIощт.

ЧIыпIэхэр

Щылэ мазэм и 10-м ехъулIэу суперлигэм хэт командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

 1. «Тольятти» — 24
 2. «Астраханочка» — 20
 3. «Ростов-Дон» — 16
 4. «Кубань» — 14
 5. «Звезда» — 12
 6. «Адыиф» — 8
 7. «Ставрополь» — 7
 8. «Ижевск» — 7
 9. «Динамо» — 4
 10. «Алиса» — 3
 11. «Луч» — 1.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: «Адыифым» иешIакIохэр; М. ШъэоцIыкIум фэгушIох (сэмэгумкIэ апэрэу щыт); А. Серадскаям «Лучым» икъэлапчъэ Iэгуаор дедзэ.