Адыгэ шъуашэр ашIогъэшIэгъон

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр лъэпкъ шIэжьым, тикультурэ инеущрэ мафэхэм япхыгъ.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу Сэралп Мадинэ иIофшIагъэхэр ятIонэрэу тикъалэ щытэлъэгъух. Зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэу Кушъу Нэфсэт, Еутых Асе, Хъуажъ Рэмэзан, Бырсыр Абдулахь, МэщфэшIу Нэдждэт, Сулейман Фатимэ яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъ М. Сэралпэм лъэуж шъхьаф искусствэм зэрэщыпхырищырэр.

Адыгэ шъуашэхэр, тхыпхъэхэр ащ ешIых. Бзылъфыгъэхэм ясаехэм уяплъы зыхъукIэ, зэфэмыдэныгъэу ахэлъыр псынкIэу къахэогъэщы. ЧыIуи 6 е нахьыбэ саем хэолъагъо. Ахэр дахэх, шъуашэ пэпчъ къекIух. ЧыIуи 10-м нахьыбэ зытедэгъэ саер нахь гъэшIэгъонэу къэлъагъоу зылъытэхэрэм таIукIагъэми, тхыпхъэхэм нахь удахьыхы. Пшъашъэм ыпкъ ищыгъэу, ыпчанэ дахэу къэлъэгъоным фэшI сурэтышIым амалышIухэр егъэфедэх.

— Мадинэ иIофшIагъэхэр фестивалышхом фэдэх, — къыIуагъ дунаим щыцIэрыIо сурэтышIэу Еутых Асе. — КIэу ышIыгъэ саехэр непэрэ уахътэм дештэх.

— Къош Къэбэртэе-Бэлъкъарым къикIыгъэ Сэралп Мадинэ сыфэгушIо сшIоигъу, — къеIуатэ сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ. — Джанэ пэпчъ шIыкIэ шъхьаф къыфегъоты. ХъырахъышъэхэмкIэ, тхыпхъэхэмкIэ саехэр егъэдахэх.

Исэнэхьат феджэгъэ Сэралп Мадинэ нысэщэ щыгъынхэр узыIэпищэу къегъэлъагъох. Лъэпкъ гупшысэм къыпкъырыкIызэ, саем шъэфэу хэплъхьан плъэкIыщтыр егъэкIэракIэ.

Урысыем этнографиемкIэ имузееу Санкт-Петербург дэтым, Мыекъуапэ, нэмыкI къалэхэм ямузейхэм яфондхэм М. Сэралпэм иIофшIагъэхэр ащыIэх, IэкIыб къэралыгъохэм ямузейхэм ачIалъхьагъэхэр бэ мэхъух.

— СищыIэныгъэ зэспхыгъэ сэнэхьатыр сшIогъэшIэгъон. IэпыIэгъу къысфэхъурэ сиIахьылхэм, ныбджэгъухэм, зэкIэми сафэраз, — къеIуатэ Сэралп Мадинэ. — Тилъэпкъ дунаим нахьышIоу щашIэнымкIэ адыгэ шъуашэм мэхьэнэ ин есэты.

Адыгэ шъуашэм и Мафэ аужырэ илъэсхэм дгъэмэфэкIэу зэредгъэжьагъэм Мадинэ къытегущыIэзэ, 2017-рэ илъэсым Налщык щыкIогъэ зэхахьэхэм нэбгырабэ зэрэхэлэжьагъэр къыхигъэщыгъ. Адыгэ шъуашэм зэлъэпкъэгъухэр нахь зэфещэх. МэфэкIым ишIуагъэкIэ IофшIэныкIэхэм афежьагъ.

Къэгъэлъэгъоныр шэмбэтым Мыекъуапэ щызэфашIыжьыщт. Арышъ, лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр шIэхыIоу музеим кIонхэ фае.

Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.