Адыгэ Хасэм ия 30-рэ илъэс

Тхылъ къыдагъэкIыщт

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» зызэхащэжьыгъэр илъэс 30 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ тхылъ къыдагъэкIынэу Хэсашъхьэм унашъо щаштагъ.

ЗэхэщэкIо купым нэбгырэ 11 хадзыгъ. Мэкъулэ Джэбраил пэщэныгъэ Iофхэр зэрихьащтых. Хабзэм икъулыкъушIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр, тхакIохэр, общественнэ Iофхэр чанэу зыгъэцакIэхэрэр купым хагъэхьагъэх.

Дзэсэжъ Заурбый, Ацумыжъ Казбек, Шъхьэлэхъо Аскэр, Къуе­къо Асфар, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Чэмышъо Гъазый, Болэкъо Ас­лъан, Бэгъушъэ Адам, нэмыкIхэм «40-мэ я Комитет», Адыгэ Хасэр, хабзэм икъулыкъушIэхэр зэгъу­сэхэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн зэрэхэлэжьагъэхэм япхыгъэ гу­къэ­кIыжьхэр гъэшIэгъоных.

Адыгабзэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэм язэгъэшIэн, IэкIыбым щыIэ тилъэпкъэгъухэм зэфыщытыкIэу адытиIэхэм ягъэпытэн, адыгэхэм заугъоижьыным, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр агъэхьазырыщтых. ГукъэкIыжь гъэшIэ­гъон зиIэхэр тхылъым икъыдэгъэкIын хэлэжьэнхэу зэхэщакIохэм ра­гъэблагъэх.