Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм афэкIо

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ ыцIэкIи, сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми Къурмэн мэфэ лъапIэмкIэ сафэгушIо.

Къурмэн мэфэшхом нафэ къытфешIы ислъам диным хъярэу, дэхагъэу, къэбзэныгъэу хэлъыр. ИгукIэгъурэ изэфагъэрэ къыдгурегъаIо, цIыфхэм яIиман егъэпытэ, гушIуагъорэ гугъапIэрэ агу къырелъхьэ. Быслъымэнхэр гукIэгъу зэфашIыным, зэдеIэжьынхэм фегъасэх.

Къурмэн мэфэ лъапIэм быслъымэнэу дунаим тетхэм сафэлъаIо Алахьталэм псауныгъэрэ насыпрэ къаритынэу, мамырныгъэмрэ рэхьатныгъэмрэ ашъхьагъ итынэу, Алахьым ынэшIу къащифэнэу, игукIэгъушIухэм ащимыгъэ­кIэнхэу.

Алахьым ихъяррэ игукIэгъурэ шъори шъуиIахьылхэми къышъулъыIэсынхэу селъэIу!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый.