Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ хэкум ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм НэкIмэзэ лъапIэу, Алахьым игукIэгъушхо зыхэлъэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу ти ДиндэлэжьапIэ иIофышIэхэм ацIэкIи сэ сцIэкIи сафэгушIо.

Рэмэзан мазэр быслъымэнэу дунаим тетхэм ямэзэ лъапI. КъурIан Iэятэ лъапIэхэу цIыфхэм гъогу зафэр языгъэлъэгъухэрэр а мазэм къехынэу рагъэжьагъ. НэкIмазэр шIушIэным, нэкIым, тхьэлъэIум афэгъэхьыгъ, псэмрэ гупшысэхэмрэ егъэкъабзэ. Алахь Закъом селъэIу мы мэзэ лъапIэм Алахьым икъоу тыфэIорышIэнымкIэ къарыурэ амалрэ къытитынэу, къабыл тфишIынэу.

Сыгу къыздеIэу быслъымэнхэм — ткъошхэм, тшыпхъухэм сафэлъаIо НэкIмэзэ лъапIэм хъярэу, бэрэчэтэу хэлъыр къалъигъэIэсынэу, псауныгъэ, насып, мамырныгъэ къаритынэу, дунаимкIи ахърэтымкIи шIу къафишIэнэу. Алахьым ирэзэныгъэ къытлъегъэIэс.

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу КЪЭРДЭНЭ Аскэрбый.