Адыгэ Республикэм щыпсэухэу ыкIи ихьакIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь мафэр 2018-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-м Адыгеим щыхагъэунэфыкIыщт.

Мыекъуапэ культурэмкIэ икъэлэ парк дэжь сыхьатыр

18.00-м къыщырагъэжьэнышъ, цIыфхэр жъугъэу зэхэтхэу ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэт дэжь къынэсыщтых.

Я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызщагъэкIыжьырэ шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ митинг-реквиемыр гупчэу «ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ» зыфиIорэм сыхьатыр 18.30-м щаублэщт.

Iофтхьабзэм шъухэлэжьэнэу шъукъетэгъэблагъэ.

ЗэхэщэкIо комитет