Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысыем и Почтэ» Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ макъэ къышъуегъэIу 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 29-м цифрэ приставкэхэр почтэхэм къазэраIэкIэхьагъэмкIэ, сомэ 990-кIэ ахэр шъущэфын зэрэшъулъэкIыщтымкIэ.

2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 3-м федеральнэ каналхэм яаналог къэтынхэр Адыгэ Республикэм зэрэщызэпагъэущтхэр шъугу къэтэгъэкIыжьы.