Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ зызэхащагъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм епхыгъэ шIуфэс

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ ветеранхэр, сиIофшIэгъухэр!

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ зызэхащагъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм фэшI гуфэбэныгъэ хэлъэу сышъуфэгушIо!

1922-рэ илъэсым шышъхьэIум и 10-м Кубано-Черноморскэ Горскэ исполкомым и Пленум щаштэгъэ унашъом тетэу прокуратурэм икъулыкъухэр Адыгэ хэку исполкомым иотдел фэдэу зэхащэгъагъэх.

1920 — 1930-рэ илъэсхэм прокуратурэм иIофышIэхэм пшъэрылъ афашIыщтыгъ районхэм зэфэс ыкIи зэIукIэ зэфэшъхьафхэр ащызэхащэнхэу, хэкум иполитикэ, иэкономикэ ыкIи ихъызмэт щыIакIэ епхыгъэ, джащ фэдэу хэку судым, адвокатхэм яколлегие къапкъырыкIырэ Iофыгъохэр зэшIуахынхэу, районхэм яисполкомхэм ыкIи къоджэ советхэм ящыкIэгъэ инструкциер аIэкIагъэхьанэу. Революцием къыпкъырыкIырэ хэбзэгъэуцугъэр хэкум исхэм ашIэным прокурорхэр дэлажьэщтыгъэх, хабзэм ичIыпIэ къулыкъухэм Iоф адашIэнымкIэ, хэбзэгъэуцугъэр агъэцэкIэнымкIэ Iофхэм язытет янэплъэгъу ренэу рагъэтыщтыгъ.

Зэо илъэс къинхэм прокурорхэм Хэгъэгур къаухъумагъ. Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр зэрафыжьхэм ыуж прокуратурэм иIофышIэхэм япшъэрылъхэм къафагъэзэжьэу рагъэжьагъ. Хэкум ипрокурорщтыгъэу И. С. Срибнэм 1943-рэ илъэсым щылэ мазэм и 30-м къыдигъэкIыгъэгъэ унашъом мырэущтэу къыщиIощтыгъ: «Непэ партизан отрядыр сигъусэу Мыекъуапэ къэзгъэзэжьыгъ мыщ нэмыц-фашист техакIохэр зэрэдафыжьыгъэхэм епхыгъэу. Адыгэ автоном хэкум ипрокурор пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн сыфежьэжьыгъ».

Непэ республикэм и Прокуратурэ икъулыкъухэм мыхэр ахэхьэх: республикэм и Прокуратурэ иаппарат, район прокуратури 6-р, зы къэлэ ыкIи зы межрайон прокуратурэхэр. КадрэхэмкIи къэпIон плъэкIыщт цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэр прокуратурэм зэрэщылажьэхэрэр. ОпытышIу зиIэхэмрэ кадрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэгъусэхэу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ мыщ Iоф щызышIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ хэхъо зэпыт.

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ непи, нахьыпэм фэдэу, хэбзэгъэуцугъэм ицыхьэшIэгъу пытапIэу щыт.

Республикэм и Прокуратурэ икъулыкъухэм яIофышIэ пстэуми ацIэкIэ ыкIи сэ сшъхьэкIэ гуфэбэныгъэ хэлъэу вете-ран ыкIи пенсионер пстэуми сафэгушIо прокуратурэм икъулыкъухэм илъэсыбэрэ гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэращашIагъэм пае.

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, ублэпIэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу шъуфэсэIо!

Лъытэныгъэ къышъуфэзышIэу, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу, юстициемкIэ я 3-рэ класс зиIэ къэралыгъо советникэу

М. А. БОЛЬШЕДВОРСКЭР