Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ

Гъэпсэфыгъо мафэм ехьылIагъ

Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 3-рэ статья ия 2-рэ Iахь ия 13.1-рэ пункт тегъэ­псыхьагъэу ыкIи дин мэфэкIэу Къурмэным ихэгъэунэфыкIынкIэ цIыфхэм амалышIухэр ягъэгъотыгъэнхэм апае Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ къызэрэкIэлъэIугъэр къыдэслъытэзэ, унашъо сэшIы:


1. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэм мыщ тетэу агъэнэфэнэу:

1) 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум и 21-р гъэпсэфыгъо мэфэнэу;

2) 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум и 18-р, шэмбэт гъэпсэфыгъо мафэр, 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум и 20-м, блыпэм, хьыгъэнэу.

2. ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм, хабзэм инэмыкI къу­лыкъу­хэм, организациехэм яIэшъхьэтетхэм IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм къызэрэдилъытэрэм тетэу 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум и 21-м гъэпсэфыгъо мафэ яIофышIэхэм аратынэу игъо афэлъэгъугъэнэу.

3. Официальнэу къызыхаутырэ ма­фэм щыублагъэу мы Указым кIуачIэ иIэ мэхъу.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
къ. Мыекъуапэ,
шышъхьэIум и 15, 2018-рэ илъэс
N 116