Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр еджапIэхэр анахь дэгъоу къэзыухыгъэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр еджапIэхэр анахь дэгъоу къэзыухыгъэхэу ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьагъэхэм, джащ фэдэу ахэм янэ-ятэхэм, езыгъэджагъэхэм аIукIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ итхьаматэу Устэ Руслъан, Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет иIэшъхьэтетэу Юрий Гороховыр, Республикэ естественнэ-математическэ еджапIэм идиректорэу Мамый Даутэ.

ЗэдэгущыIэгъур гуфэбэныгъэ хэлъэу кIуагъэ. Республикэм ипащэ ушэтыпIэ пстэури гъэхъагъэ хэлъэу зэрэзэпачыгъэм пае ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ, тапэкIи дэгъоу еджэнхэу афиIуагъ ыкIи специалист хъугъэхэу республикэм къагъэзэжьынэу зэряжэхэрэр къыхигъэщыгъ.

«Хэгъэгум ишъолъырхэм янахьыбэмэ афэдэу, АдыгеимкIи анахь Iофыгъошхоу къэуцугъэхэм ащыщ IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ кадрэхэр зэримыкъухэрэр. ШIэныгъэ куу зиIэ, ухьазырыныгъэ дэгъу зэзгъэгъотыгъэ специалистхэр тищыкIагъэх. Арышъ, республикэм ихабзэ икъулыкъухэм лъэшэу анаIэ тырагъэты кадрэ политикэм изэшIохын, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным иIофыгъо. НыбжьыкIэхэм шIэныгъэ куу агъотынымкIэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр аIэкIэхьанхэм апае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэным тынаIэ тетэгъэты», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, мы илъэсым анахь дэгъоу еджапIэхэр къэзыухыгъэ нэбгыри 115-рэ гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, мэкъу-мэщым, экономикэм, псэолъэшIыным, информационнэ технологиехэм алъэныкъокIэ сэнэхьат зэрагъэгъотынэу дгъэкIуагъэх. Москва, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Волгоград, Астрахань, Краснодар, Пятигорскэ ыкIи Мыекъуапэ адэт апшъэрэ еджэпIэ анахь дэгъухэм ахэр ащеджэщтых.

ГущыIэм пае, Адыгеим иеджапIэхэм къачIэкIыгъэхэм ащыщхэм мы илъэсым амал яIэ хъугъэ Урысые Федерацием и Правительствэ дэжь щыIэ Финанс университетым щеджэнхэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ университетым иректорэу Мухадин Эскиндаровымрэ зэдыряIэгъэ зэдэгущыIэгъухэм ялъытыгъэу апшъэрэ еджапIэмрэ республикэмрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Урысые Федерацием псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Вероника Скворцовам дашIыгъэ зэзэгъыныгъэм тегъэпсыхьагъэу хэгъэгум иапшъэрэ медицинэ еджапIэхэм республикэм икIыхэрэр ащагъэхьазырынхэу фежьагъэх.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ежь еджакIохэми, ахэм янэ-ятэхэми, республикэм икIэлэегъаджэхэми гъэсэныгъэм изытет нахьышIоу зэхэщэгъэным яIахьышIу хашIыхьагъ. ГущыIэм пае, ЕГЭ-м икIэуххэмкIэ 2017-рэ илъэсым гурыт баллыр предметхэм янахьыбэхэмкIэ нахь ин хъугъэ. ЕджапIэр къэзыухыгъэ ятфэнэрэ пэпчъ ЕГЭ-м икIэуххэмкIэ балл 90-м къыщегъэжьагъэу 100-м нэсэу къыхьыгъ, пстэумкIи нэбгырэ 224-рэ. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 13-мэ предмет зэфэшъхьафхэмкIэ балли 100 къахьыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэм пае республикэм зэкIэми зэфэдэ амалхэр щарагъэгъоты. МыщкIэ щысэу къэпхьын плъэкIыщт балли 100 изгъэкъугъэхэм Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ имызакъоу, нэмыкI пэIудзыгъэ чIыпIэхэми яеджапIэхэр къэзыухыгъэхэр зэрахэтхэр. Математик ныбжьыкIэхэм Адыгеир арыгушхон ылъэкIыщт. Республикэм икIэлэеджакIохэм дунэе ыкIи урысые олимпиадэхэм текIоныгъэхэр къащыдахыгъэх, Республикэ естественнэ-математическэ еджапIэм игъэхъагъэхэм бэкIэ ялъытыгъ я 29-рэ Дунэе конференциеу «Къалэхэм ятурнир» зыфиIорэр тиреспубликэ щызэхащэнэу зэрэрахъухьагъэр.

Мамый Даутэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, математическэ зэнэкъокъу иныбэхэм язэхэщэн республикэр кIэщакIо фэхъугъ. Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ гупчэу «Сириус» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу тематическэ сменэми ащкIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIагъ.

Д. Мамыим къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем икъыблэ зэрэпсаоу ис кIэлэеджакIохэу сэнаущыгъэ зыхэлъхэр зыщагъэхьазырыщтхэ гупчэ Адыгеим щызэхэщэгъэным республикэм хабзэр щызыIыгъхэм къыдырагъэштагъ.

ЕджапIэхэр къэзыухыгъэхэми гущыIэ фабэхэр езыгъэджагъэхэм афэгъэхьыгъэу къаIуагъ. Студент хъущтхэм къыхагъэщыгъ янэ-ятэхэмрэ якIэлэегъаджэхэмрэ къызэращыгугъыхэрэр къагъэшъыпкъэжьыным акIуачIэ зэрэрахьылIэщтыр. Абитуриентмэ ащыщыбэмэ къаIуагъ яреспубликэ гупсэ ыкIи зэрэхэгъэгоу федэ къафахьыным пае Iоф ашIэнэу Адыгеим къагъэзэжьын мурад зэряIэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу