Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм иунашъу

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиякIэ изэхэщэн зэрэфежьэхэрэм ехьылIагъ

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иполномочиехэм япIалъэ зэрикIыгъэм епхыгъэу, Адыгэ Республикэм и Законэу 1999-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м аштагъэу N 129-р зытетэу «Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ехьылIагъ» зыфиIорэр IэубытыпIэ къызыфишIызэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм унашъо ышIыгъ:

  1. 2002-рэ илъэсым мэкъуогъум и 12-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 67-р зытетэу «Урысые Федерацием игражданхэр хэдзынхэмрэ референдумымрэ ахэлэжьэнхэмкIэ фитыныгъэу яIэхэм япхыгъэ гарантие шъхьаIэхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 23-рэ статья, Адыгэ Республикэм и Законэу 1999-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м аштагъэу N 129-р зытетэу «Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 5-рэ статья адиштэу Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссиякIэ изэхэщэн фежьэнхэу.
  2. Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие хэтыщтхэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ыгъэнэфэн фаехэмкIэ документхэр мы унашъор къызыхаутырэ нэуж мэфэ 30-м къыкIоцI Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм рахьылIэнхэ фае.
  3. Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие хэтыщтхэм ягъэнэфэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъом изэшIохын Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэбзэгъэуцунымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет фэгъэзэгъэнэу.
  4. Мы унашъор Адыгэ Республикэм къэбар жъугъэмкIэ иамалхэм къащыхэутыгъэнэу.
  5. Заштэрэ мафэм щегъэжьагъэу мы унашъом кIуачIэ иIэ мэхъу.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир НАРОЖНЫЙ

къ. Мыекъуапэ,

гъэтхапэм и 15, 2017-рэ илъэс

N 156