Адыгэ Республикэмрэ Почтэ Банкымрэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Почта Банк» зыфиIорэм иправление итхьаматэу Дмитрий Руденкэмрэ 2019 — 2020-рэ илъэсхэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ПАО-у «Почта Банк» зыфиIорэмрэ Iоф зэрэзэ­дашIэщтымкIэ графикэу зэхагъэуцуагъэм тыгъуасэ Москва щызэдыкIэтхагъэх.

Республикэмрэ банкымрэ ыпэкIэ зэрэзэзэгъыгъэхэм тетэу язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэныр ары ар зыфыте­гъэпсыхьагъэр.

ЩыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми финанс къулыкъухэм мэхьанэшхо зэращыряIэр ­Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум илъэ­хъан къыхигъэщыгъ.

«Адыгэ Республикэм псынкIэу хэхъоныгъэ ешIы. ИнвестициехэмкIэ непэ Урысыем апэрэ чIыпIэр щытIыгъ. ГъэрекIо проценти 146-кIэ нахьыбэу инвестициехэр къытхалъхьагъэх. Республикэм иэкономикэ зы­къегъэIэтыгъэнымкIэ зэшIотхырэ пстэур зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэныр ары. МыщкIэ тэ зы Iоф зэдэдгъэцакIэрэр. Почтэ Банкми социальнэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъ зэ­шIуихырэр — банкхэм яфэIо-фашIэхэр къоджэ анахь цIыкIу­хэми адэсхэм къызыфагъэфедэн алъэкIыным иамал щыIэ шIы­гъэныр ары. Тиреспубликэ щыпсэухэрэм азыныкъор зэрэ­къоджэдэсхэм епхыгъэу тэркIэ ащ мэхьанэшхо иI. ТкIуачIэ зэхэлъэу тызэдэлэжьэнэу, финанс фэIо-фашIэхэр респуб­ликэм щагъэцэкIэнхэмкIэ амал­хэм зядгъэушъомбгъунэу, мылъкум игъэфедэнкIэ цIыфхэм шIэ­ныгъэу яIэм зыкъедгъэIэтынэу непэ тызэзэгъыгъ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум унэшъо заулэ щы­рахъухьагъ. ГущыIэм пае, банкым иструктурнэ подразделениякIэ республикэм щызэхащэщтых, банкым фэIо-фашIэхэу ыгъэцакIэхэрэм къахэхъощт, чIыфэ зэраратырэ шIыкIэм хэплъэжьыщтых, ахъщэм игъэфе­дэнкIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъырагъэIэтыщт. Ащ нэмыкIэу банкыр кIэщакIо зэ­рэфэхъугъэм тетэу Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникэу Х. Г. Шапошниковым ыцIэкIэ щытым экологиемкIэ программэу «Подари лес другу» зыфиIорэр щыпхыращыщт. Мы проектым чIыпIэ нахьыбэ банкым мыгъэ къыхыригъэубытэн имурад.

«Адыгэ Республикэмрэ тэрырэ дэгъоу тызэдэлажьэ. Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм типроектхэм къадырагъаштэ. Арэущтэу щымытыгъэмэ, охътэ кIэкIым къыкIоцI гъэхъэгъэшхохэр тшIынхэ тфэлъэкIыщтыгъэп. Тизэдэлэжьэныгъэ зед­гъэ­ушъомбгъунымкIэ, Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэу зетхьащтхэм яихъу­хьанкIэ «гъогу картэм» ишIуагъэ къытэкIы. Лъэныкъо пстэури къызэлъиубытэу тизэ­дэлэжьэныгъэ лъыдгъэкIуатэ, Адыгеим ищыIэныгъэ чанэу тыхэлажьэ тшIоигъу: абитуриентхэм чIы­фэхэр яттыхэ зыхъу­кIэ ныбжьыкIэхэм ягъэсэныгъэ зыкъырагъэIэтын алъэкIыщт, пенсионерхэми, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф куп заулэми IэпыIэгъу тафэхъущт», — хи­гъэунэфы­кIыгъ Почтэ Банкым иправление итхьаматэу Дмитрий Руденкэм.

Банкым икъутамэхэм джыдэдэм республикэм ирайон пстэуми Iоф ащашIэ, ащ фэдэ IофшIапIэхэм ренэу къахэхъо.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу