Адыгэ илъэсыкIэр хэтэгъэунэфыкIы

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къызэри­тыгъэмкIэ, мыгъэ адыгэ илъэ­сыкIэм ихэгъэунэфыкIын непэ сыхьатыр 18.00-м аублэщт. Ар ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIо­ныгъэмрэ ягупчэ щы­кIощт. Адыгэ шэн-хабзэхэм атетэу илъэсыкIэм зэрэпэгъокIыхэ­рэр къагъэлъэгъощт, тишъо­лъыр итворческэ куп ыкIи иорэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ программэ гъэшIэгъоным къэзэрэугъоищтхэр еплъынхэ амал яIэщт.

МэфэкIым икIэух ныбжьыкIэ джэгукIэхэр, адыгэ джэгур щыIэщтых. Адыгэ шхыныгъо зэфэшъхьафэу къырахьылIэщтхэм зышIогъэшIэгъонхэр хэ­Iэнхэ алъэкIыщт.