Адыгэ джэгур якIас

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк дэхьапIэм бэрэскэжъые къэс адыгэ джэгухэр щызэхащэщтых. Илъэси 4-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, ащ фэдэ джэгухэр къэлэ паркым щыкIощтыгъэх. Пчыхьэзэхахьэхэм кIэщакIо афэхъугъагъэр Адыгэ Хасэм иныбжьыкIэ къутамэ ипащэу КъумпIыл ТIахьир.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк ипащэу Мэрэтыкъо Казбек зэрилъытэрэмкIэ, «Адыгэ джэгу» зыфиIорэ зэхахьэр пIуныгъэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэу щыт. ЗэхэщакIохэр рэхьатныгъэм икъэухъумэн лъэплъэх, мыхъо-мышIагъэхэм апэуцунхэм фэхьазырых.

Адыгэ джэгум адыгэ-абхъаз мэкъамэр ары щыIурэр. Пчэгум хьатыякIор сыдигъуи итыщт, джэгур лъэпкъ шэн-хабзэхэм адиштэу зэрищэным пылъ. Пшъашъэхэм гъончэдж лъэпэ кIыхьэхэр, кIэпхын кIакохэр ащыгъхэу пчэгум къыщагъэшъощтхэп. Спорт шъуашэхэр зыщыгъхэ кIалэхэр къагъэшъощтхэп. Шорт кIакохэр къызыщызылъагъэхэри пчэгум къырагъэблэгъэщтхэп.

ЗэхэщэкIо купым хэтхэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ, КъумпIыл ТIахьир, нэмыкIхэм къызэраIуагъэу, къэшъуакIохэр чIыпIэ хэхыгъэм щытыщтых. Пшъашъэхэр сэмэгубгъум, кIалэхэр оркестрэм иджабгъу лъэныкъокIэ гъэзэгъэщтых.

Апэрэ пчыхьэзэхахьэр хэлэжьагъэхэм агу рихьыгъ. Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Пэрэныкъо Чатибэ къэшъуакIохэр лъэшэу ыгу рихьыгъэх. Израиль къикIыгъэ Ацумыжъ Сюзаннэ зэхахьэр ыгъэлъэпIагъ, зэлъэпкъэгъухэм язэIукIэпIэшIоу ылъытагъ.

— Адыгэхэр къашъомрэ орэдышъомрэ зэфащэжьых, слъэгъугъэр тиунагъо, синэIуасэхэм къафэсIотэжьыщт, — къытиIуагъ Ацумыжъ Сюзаннэ.

Мырзэ Суандэ, КъумпIыл ТIахьир, нэмыкIхэри дахэу къэшъуагъэх, уджыгъэх. Израиль, Иорданием, Тыркуем къарыкIыгъэхэ тилъэпкъэгъухэр ягуапэу зэхахьэм хэлэжьагъэх. Урысхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, фэшъхьафхэри джэгум щытлъэгъугъэх. Ны-тыхэм ясабыйхэр ягъусэхэу къэшъуакIохэм яплъыгъэх. Пщынаом, жъыум фэгъэзагъэхэм тафэраз.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.