Адыгэ быракъыр щагъэбыбатэ

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу зэрэщыкIорэм телевизорымкIэ нэбгырэ миллион пчъа­гъэ лъэплъэ. Стадионхэм ащызэхащэрэ ешIэгъум яплъы­хэрэм япчъагъи макIэп. 

Мыекъуапэ икIыгъэхэ зэныб­джэгъухэу Пэрэныкъо Аскэр, Хъот Заур, Цэй Заур, ГъукIэлI Джамболэт Ростов-на-Дону, Волгоград, Шъачэ ястадионхэм ащы­Iагъэх. Адыгэ къэралыгъо быракъыр агъэбыбатэзэ ешIэгъухэм яплъыгъэх.

Нарт шъаохэм къызэраIотэ­жьырэмкIэ, лIыхъужъ ыкIи лэ­жьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэ­хэр, музейхэр, Волгоград Мамаевым иIуашъхьэу дэтыр, Павловым и Унэ, нэмыкIхэри зэра­гъэлъэгъугъэх.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ Москва, Санкт-Петербург, Самарэ, Шъачэ ащешIагъ. Зэгъэпшэнхэм къызэраушыхьа-тэу, тихэшыпыкIыгъэ командэ на­хьыбэрэ Iэгу зыщыфытеуа-гъэ­хэр адыгэхэм ятарихъ чIыгу ары.

Журналистхэм къызэраIуагъэу, стадионэу «Фыщтым» быракъхэр зэрэщагъэбыбатэхэрэм дакIоу, шъонтырыпхэм афытеощтыгъэх, цIыфхэр зэфэнэгушIохэу зэнэ­къокъум лъыплъэщтыгъэх.

— Къалэхэм стадион дахэхэр ащагъэпсыгъэх, зэIукIэгъухэр да­хэу зэхащэх, фэIо-фашIэхэр дэгъоу агъэцакIэх. Ащ фэдэ Iоф­шIакIэм угу къеIэты, — къыти­Iуагъ Пэрэныкъо Аскэр. — СпортымкIэ типащэхэм, хэгъэгум иIэшъхьэтетхэм лъэшэу тафэраз.

ФутболымкIэ дунэе зэнэкъо-къур Урысыем щылъэкIуатэ. ЕшIэгъу шъхьаIэхэр шIэхэу зэхащэщтых. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ медаль къыдимыхыгъэми, финалым и 1/4-м зэрэнэсыгъэм фэшI тигъэгушIуагъ. Тренер шъхьаIэу Станислав Черчесовым, ешIакIохэм ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтым итыр: Пэрэныкъо Аскэр адыгэ быракъыр стадио­ным щегъэбыбатэ.