Адыгеир хэлэжьэщт

Социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэр тэрэзэу гъэпсыгъэнхэмкIэ лъэн­ыкъуищ хъурэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щы­кIуагъ.Ар зэрищагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Социальнэ ухъумэнымкIэ Фондым икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Натхъо Разыет къызэриIуа­гъэмкIэ, пилотнэ проектэу «Прямые выплаты» зыфиIорэм илъэсэу тызыхэтым ибэдзэогъу и 1-м щегъэжьагъэу Адыгеир хэлэжьэнэу регъажьэ. Джырэ уахътэм ехъулIэу мы проектым къэралыгъом ишъолъыр 14 хэхьагъ. Пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр охътэ гъэнэ­фагъэкIэ Iоф зымышIэшъущтхэм, сабый къызфэхъунэу щытхэм ыкIи къызфэхъугъэхэм, IофшIапIэм щыIэзэ шъобж зытещагъэ хъугъэхэм атефэрэ социальнэ тынхэр организацием ипащэ къыхэмыхьэу, ежь IофышIэхэм занкIэу Фондым аIэкIигъэхьаныр ары.

IофшIэнымкIэ къэралыгъо инспекцием икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Сихъу Русетэ нэужым мобильнэ приложениеу «Я — инспектор» зыфиIорэм Iоф зэришIэрэр къыIотагъ. Урысыем къыщыдагъэкIыгъэ мобильнэ приложением ишIуагъэкIэ IофшIэным ылъэны­къокIэ шапхъэхэр зыукъохэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъущт. Хэтрэ цIыфи ар ыгъэфедэн ылъэкIыщт. Хэукъоныгъэр зылъэгъугъэм смартфонэу ыIыгъымкIэ сурэт тырихын ыкIи ар УФ-м цIыфхэм IофшIапIэ щязыгъэгъотырэ къулыкъум фигъэхьын фит. Мыщ фэдэ шIыкIэм шIогъэ гъэнэфагъэ къыхьыщт. IофшIэныр языгъэгъотыхэрэм, цIыфэу лажьэхэрэм шапхъэхэр зэрагъэцэкIэрэ шIыкIэр ауплъэкIущт. ЫпэкIэ хэукъоныгъэу ашIы­рэр нахь макIэ хъуным ар фэIорышIэщт.

Зэхэсыгъом нэмыкI Iофыгъохэри щызэхафыгъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.