Адыгеир къэшъо, мэуджы

«Къашъо, си Адыгей» зыфиIорэ зэхахьэр Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В.И. Лениным ыцIэкIэ щытым тыгъуасэ щыкIуагъ.

Урысые Iофтхьабзэу «Къашъо, Москва, — къашъо, Урысыер» зыфиIорэм Адыгеир чанэу хэлэжьагъ. Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, IофшIапIэу «Ростелекомым» икъутамэу Адыгеим щыIэм зэхащагъэу къа­шъом фэгъэхьыгъэм республикэм икъалэхэр, районхэр хэлэжьагъэх. Илъэс 55-м зыныбжь къехъугъэхэр арых пчэгум къыщышъонхэу къырагъэблэгъагъэхэр. Республикэм иминистрэу Мырзэ Джанбэч зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, цIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ къашъом мэхьэнэ ин щыIэныгъэм щыриI. Нэбгырэ 200-м нахьыбэ къалэм ипчэгу къыщышъуагъ, цIыфэу яплъыгъэр шъэ заулэ мэхъу.


Борис Лепиковым илъэс 80-м нахьыбэ ыныбжь. Къашъор игунэс. ТхакIоу Николай Хить иусэхэм къяджагъ, зэхэщакIохэм зэрафэразэр къытиIуагъ. Япсауныгъэ зыгъэпытэ зышIоигъохэр зэхахьэм къэкIуагъэх, телелъэмыджым икъэтын хэлэжьагъэх. Ансамблэхэм адыгэ, урыс орэдхэр къаIуагъэх. Къашъоу «ЗэфакIом» урысхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, адыгэхэр, нэмыкIхэри къыдэшъуагъэх.


Москва, Воронеж, Ижевскэ, Курскэ, Ульяновскэ, Мыекъуапэ, нэмыкI къалэхэри къашъом имэфэкI хэлэжьагъэх. Журналистэу Андрей Трегубовым, зэхахьэр зезыщэгъэ Мэкъулэ Руслъан къызэ­раIуагъэу, ощхым ыгъэщынагъэхэп, Мыекъуапэ дахэу щыуджыгъэх. «Удж хъураемкIэ» пчыхьэзэхахьэр аухыгъ.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.