Адыгеир апэ ит

Инвестициеу экономикэм къыхалъхьэрэмкIэ Адыгеир Урысыем исубъектхэм апэ ишъыгъ.

БлэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым пстэумкIи къыхэлъхьагъэ хъугъэр сомэ миллиард 31,6-рэ мэхъу. Ар 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 142,5-кIэ нахьыб. Росстатым къызэритырэмкIэ, ар зэкIэмэ анахь къэгъэлъэгъон ин.

АР-м экономикэ хэхъоны­- гъэ­мкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщыхагъэщы­гъэм­кIэ, анахьыбэу инвестицие къыхэзылъхьагъэхэр ветропаркыр зыгъэпсырэ АО-у «ВетроОГК» зыфиIорэр, федеральнэ автомобиль гъогухэм я Гъэ­IорышIапIэу «Черноморьер» (автомобиль гъогухэр ешIых ыкIи егъэцэкIэжьых), ООО-у «Газпром центрремонт» зыфиIоу туристскэ-рекреационнэ кластерэу «Лэгъо-Накъэ икъэлап­чъэ­хэм» иинфраструктурэ зыгъэпсыщтыр арых.

Джащ фэдэу компание Купэу Ingka (нахьыпэкIэ ИКЕА зэрэщытыгъэр) зыфиIорэм иинвестиционнэ проектышхо, Урысыер пштэмэ, зыщыпхырищыщтыр Адыгей закъор ары. Ащ щэпIэ гупчэшхоу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэр ыгъэкIэжьыщт, зыри­гъэушъомбгъущт. ПстэумкIи къыхилъхьащтыр сомэ миллиард 14 мэхъу, IофшIэпIэ чIыпIэ 2000-м ехъу къытыщт.

Мы уахътэми пстэумкIи сомэ миллиард 53-м ехъу къыхэзылъхьащт инвестиционнэ проект 36-мэ Iоф адашIэ. АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, хъыз­мэтшIапIэхэм ятхын, псэолъэшIын Iофхэр рагъэжьэнхэм ыкIи электросетьхэм запагъэ­нэнымкIэ ящыкIэгъэхэ тхылъхэм ягъэ­хьазырын нахь IэшIэх зэрэхъугъэр, уахътэу атырагъэ­кIуадэрэр зэрэнахь макIэр инвесторхэмкIэ республикэр нахь хъопсагъо зышIыхэрэм зэу ащыщ.