Адыгеири хэлэжьэщт

ШэкIогъум и 24-м Урысыем ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ нэбгы­рабэ зыхэлэжьэщт Iофтхьабзэу хьисапым фэгъэхьыгъэщтыр ащыкIощт.

А зы уахътэм чIыпIабэмэ ащыпсэурэ цIыфыбэ зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэм флешмоб джы раIо. Ар гущыIакIэу непэ бзэм къыхэхьагъэмэ ащыщ. Арышъ, а гущыIэм МаthCаt зыфиIорэр игъусэу текстэу згъэ­федэрэм бэрэ къыхэфэ.

Джы Iофым къыфэдгъэзэжьын. ЫпшъэкIэ къызэрэщысIуагъэу, шэкIогъум и 24-м (шэмбэт маф) хьисапымкIэ контрольнэ IофшIэным хэла­жьэмэ зышIоигъор зэкIэ гурыт, апшъэрэ еджапIэхэу къэлэ ыкIи хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащы­Iэхэм ямышIыкIэ гъэцэкIэныр ащатхын алъэкIыщт.

Iофтхьабзэм хэлажьэрэ пэпчъ анахь IофшIэн псынкIэм къыщегъэжьагъэу анахь къиным нэсэу къыхихынэу амал иIэщт. Сыхьатрэ ныкъорэкIэ гъэцэкIэныр къышIынышъ, комиссием ритын фае Iофтхьабзэм хэлажьэрэм. Тхьамафэ зытешIэкIэ, кIэуххэр проектым исайт къи­хьащтых. Анахь IофшIэгъэ дэгъухэм яавторхэм шIухьафтынхэр къяжэх.

Проектым икомиссие хэтхэр хьисапымкIэ олимпиадэ гъэцэкIэнхэр зэхэзыгъэуцорэ кIэлэегъаджэх, аналитикых. Ахэм Москва, Санкт-Петербург ыкIи Прагэ яеджапIэхэм Iоф ащашIэ.

Проектым исайт (MathCat) Iотфтхьабзэм хэлэжьэщтхэр щатхых. Нэбгырэ пэпчъ гъэцэкIэныр зыщитхыщт чIыпIэр къыхихынышъ, сайтым ригъэ­хьан фае. Мы уахътэм ехъулIэу регион 65-мэ яеджэпIэ 200-мэ зыкъагъэлъэгъуагъ, ахэр контрольнэ IофшIэным фэхьазырых. Анахьыбэу сайтым зыщызытхыгъэхэр муниципальнэ, унэе, апшъэрэ еджапIэх ыкIи Iахь­тедзэ гъэсэныгъэм и Гупчэх. Ахэм анэмыкIэу Iоф­тхьабзэм къыхэлэжьэнхэу зыкъагъэлъэгъуагъ Монголием икъэлэ шъхьа­Iэу Улан-Батор ыкIи Казахстан икъалэу Астана яап­шъэрэ еджапIэхэр.

ЗэхэщакIохэм зэралъытэрэмкIэ, IофшIэныр зыщатхыщт уахътэр къэмысызэ ащ хэлэ­жьэщтхэм япчъагъэ бэу къы­хэхъощт.

Мы Iофтхьабзэр 2014-рэ илъэсым Саратов къыщежьагъ. Естественнэ наукэхэмкIэ Унэе Лицей-интернатыр ары ащ кIэщакIо фэхъугъагъэр. «ГТРК-у «Саратов» зыфиIорэм Iофтхьабзэм къыдыригъэштагъ ыкIи 2014-рэ илъэсым шэкIогъум и 29-м апэрэу хьисапымкIэ ащ фэдэ Iофтхьабзэ зэхащагъ. А лъэхъаным IофшIэным нэбгыри 100 къыхэлэжьэгъагъ.

2017-рэ илъэсым я IV-рэ флешмобым зэрэдунаеу ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ зыныбжь уцугъи, кIэлэцIыкIуи — зэкIэмкIи нэбгырэ 3800-рэ хэлэжьэгъагъ. Анахьыбэ къызэкIолIэгъагъэр Улан-Батор щыкIогъэ Iофтхьабзэр ары. Ащ нэбгырэ 450-мэ IофшIэныр щатхыгъагъ. Анахь макIэ зыщатхыгъэр Австралием икъалэу Перт ары – нэбгыри 9 ныIэп.

Флешмобым изэхэщэкIо куп хэтэу Дмитрий Коннычевым зэрилъытэрэмкIэ, мы Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ Урысыер нахь хэгъэгубэмэ зэлъашIэщт. «Хьисапым ыбзэ зэкIэми къагурэIо, пчъагъэхэр, нэмыкI тамыгъэхэр дунаим тет нэбгырэ пэпчъ ешIэх…» — аIо зэхэщакIохэм ыкIи зэкIэ IофшIэныр зыгъэцакIэмэ зышIоигъохэр къара­гъэблагъэх.

(Тикорр.).