Адыгеим щыкIощт

Урысыем панкратионымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» мэлылъфэгъум и 13 — 15-м щыкIощт.

Зэнэкъокъур игъэкIотыгъэу мэлылъфэгъум и 14-м сыхьатыр 12-м къызэIуахыщт. Мэлылъфэгъум и 15-м пчыхьэм сыхьатыр 8-м зэнэкъокъур зэфашIыжьыщт.

Дунэе ыкIи хэгъэгу зэнэкъокъухэм адиштэхэу зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щызэхащэщтых. Панкратионым зегъэушъомбгъугъэным, ныбжьыкIэхэр спортым пыщэгъэнхэм, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным зэнэкъокъур афэгъэхьыгъ. Апэрэ чIыпIитIур къыдэзыххэрэ хъулъфыгъэхэм, апэрэ чIыпIэхэр зыфагъэшъуашэхэрэ бзылъфыгъэхэм «Урысыем спортымкIэ имастер» зыфиIорэ цIэ лъапIэр афаусыщт.

«Ошъутенэм» сатыушIхэм Iоф щашIэщт, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.