Адыгеим щагъэунэфыгъэп

АР-м исанитарнэ-эпидемиологическэ комиссие тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Пэтхъу-Iутхъур, гриппыр къызэолIагъэу республикэм исым ипчъагъэ, гриппым зэрэпэшIуекIощтхэм зэрэфэхьазырхэм, нэмыкI Iофхэм мыщ щатегущыIагъэх. Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ эпидемиологиемкIэ иотдел ипащэу Iэшъынэ Нэфсэт къызэриIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым имэзэ 11 зыпштэкIэ, пэтхъу-Iутхъур е гриппыр къяузыгъэу гъогогъу 19829-рэ республикэм щагъэунэфыгъ. Ар блэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, процент 24,3-кIэ нахь макI. Бжыхьэ-кIымэфэ уахътэу а узхэм нахь зызщаушъомбгъурэр къызихьагъэм ыуж ахэр къызэузыгъэхэм япчъагъэ республикэми ащ икъэлэ шъхьаIи шапхъэхэм ащышIокIыгъэп. Тхьамафэу икIыгъэм пэтхъу-Iутхъур къяутэкIыгъэу пстэумкIи нэбгырэ 575-рэ медицинэ учреждениехэм къяолIагъ, ау гриппыр мыгъэ джыри Адыгеим щагъэунэфыгъэп. Iоныгъом къыщыублагъэу шэкIогъум ыкIэм нэс пштэмэ, пэтхъу-Iутхъур къызэолIагъэхэм япчъагъэ блэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, проценти 9,1-кIэ нахь макI.

Пэтхъу-Iутхъумрэ гриппымрэ нахь зызщаушъомбгъурэ уахътэр къызихьагъэм ыуж тешIагъэр зэрэмакIэр, джыри ар икIынкIэ мэзэ заулэ зэрэщыIэр къыдэплъытэхэзэ, ахэм замыушъомбгъуным нахь гъэлъэшыгъэу пстэуми анаIэ тырагъэтын зэрэфаер Iэшъынэ Нэфсэт къыхигъэщыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыгъэ гриппэу къакIорэр зыфэдэр зэрэмыгъэунэфыгъэм Iофхэр къыгъэхьылъэщтых. Игъом цIыфхэр IэзапIэхэм зэрямыуалIэхэрэм, ащ къыхэкIэу узыр зыфэдэр игъом къызэрамышIэрэм джыри гумэкIыгъо къеты. Анахьэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ медицинэм иIофышIэу ачIэтхэм мы лъэныкъомкIэ япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм уигъэрэзэнэу зэрэщымытым къыкIигъэтхъыгъ.

Наталья Широковам пэшIорыгъэшъ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу, игъом узыр къыхэгъэщыгъэным нахьыбэу анаIэ тырагъэтынэу къариIуагъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ игуадзэу Галина Савенковам къызэриIуагъэмкIэ, пэтхъу-Iутхъумрэ гриппымрэ нахь макIэу цIыфхэм къяузынхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэу 2015 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэм тетэу пстэури зэшIохыгъэ хъугъэ. Сымэджэщхэр мы узхэм нахь зызщаушъомбгъурэ уахътэм фагъэхьазырыгъэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу, республикэм исым ипроцент 40-м гриппым пэшIуекIорэ вакцинэр ахалъхьанэу агъэнэфэгъагъ, прививкэ ашIыгъэр процент 40,5-рэ мэхъу.

Зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ Адыгэ республикэ клиническэ диспансерым иврач шъхьаIэу Сергей Долинным къызэриIуагъэмкIэ, пэтхъу-Iутхъумрэ гриппымрэ зызщаушъомбгъурэ уахътэу къихьагъэм сымэджэщыр лъэныкъо пстэумкIи фэхьазыр, Iэзэгъу уцэу ыкIи нэмыкIэу ищыкIэгъэ пстэури икъоу яIэх. Гриппыр къеолIагъэу джыри зыпари сымэджэщым къычIэфагъэп.

Джащ фэдэу пэтхъу-Iутхъумрэ гриппымрэ нахь заушъомбгъумэ, гъэсэныгъэм иучреждениехэр ащ зэрэфэхьазырхэм щигъэгъозагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Къэрэтэбэнэ Махьмудэ, сымэджэщым чIэмылъэу тхьабыл узыр зэрэзэпахыжьырэр нахь макIэ шIыгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэ зэрэхъухэрэм къытегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иштат хэмыт кIэлэцIыкIу инфекционист шъхьаIэу Серафима Крыловар.

ХЪУТ Нэфсэт.