Адыгеим хоккей щешIэщтых

Апэрэ мыл спорт Унэшхо Адыгэ Республикэм щашIыщт. 2019-рэ илъэсым псэолъэшIхэм IофшIэ­ныр аублэщт.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет спорт унэшхор Мыекъуапэ щагъэпсын мурад бэшIагъэу иIагъ. Федеральнэ бюджетым сомэ миллион 252-рэ къыхахыщт, республикэр мылъкукIэ ащ игъэпсын хэлэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат 2019-рэ илъэсым IофшIэнэу агъэцэкIэщтхэм къатегущыIэзэ, депутатхэр щигъэгъозагъэх кIымэфэ спорт лъэпкъхэм зягъэушъомбгъугъэным фэшI Унэшхоу агъэпсыщтым тетIысхьапIэхэр, зытIэкIыпIэхэр, нэмыкI фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэнхэ алъэкIыщтхэр зэрэхэтыщтхэм. Хоккей зэрэщешIэщтхэри Iофыгъо шъхьаIэхэм ахалъытэ.

Лъэрычъэхэм атетхэу зэнэкъо­къухэм пшъашъэхэр, кIалэхэр ахэлэжьэнхэмкIэ Унэшхом амалышIухэр щагъотыщтых.

Ар «Ошъутен» зыфиIорэ спорт Унэшхоу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм пэгъунэгъоу щагъэуцущт.