Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ хъытыум нэкIубгъоу щыриIэм къызэрэщитхыгъэу, спорткомплексэу «Ошъутенэм» пэмычыжьэу псэуалъэр щытыщт, фигурнэ катанием ыкIи хоккеим зыщыфагъэсэным комплексыр тегъэпсыхьэгъэщт. Мы спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъухэр щызэхащэщтых, джащ фэдэу шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми зыщагъэсэн амал яIэщт.

— Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ охътэ кIэкIым къыкIоцI Адыгеим спорт псэолъэ заулэ щытшIыгъ. Ахэр стадионэу «Зэкъошныгъэр», щэрыонымкIэ тирыр, физкультурнэ-псауныгъэ гъэпытэпIэ комплексхэу Мыекъуапэ щашIыгъэхэр ыкIи районхэм ащырагъэжьагъэхэу агъэ­псыхэрэр арых. Спорт инфраструктуракIэм ишIуагъэкIэ псауныгъэ пытэ зиIэхэ ныбжьыкIэхэр тпIунхэ, чемпионхэр дгъэсэнхэ тлъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м икъэралыгъо программэу «Физическэ культурэмрэ спортымрэ хэ­хъоныгъэхэр ашIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мыл ордэунэжъыр республикэм щашIыщт. Ащ сомэ 262061800-рэ халъхьащт.

КъатитIоу зэтетыщт псэуалъэм квадратнэ метрэ 3660-рэ илъыщт, нэбгырэ 301-рэ чIэфэщт. Ордэунэжъыр 4-у зэтеутыгъэщт.

Апэрэр — мыл ордэунэжъым къеблэгъэщтхэм афытегъэпсыхьэгъэщт. ЯтIонэрэр — спорт ыкIи егъэджэн-зыгъэсэпIэ лъэныкъоу щытыщт. Зы сменэр нэбгырэ 50-мэ ателъытэгъэщт. Ящэнэрэр – административнэ чIыпIэщт, мыщ иIофышIэхэм япшъэрылъхэр зыщызэшIуа­хыщт чIыпIэхэр щыгъэпсыгъэщтых. ЯплIэнэрэм — инженернэ-техническэ оборудованиер чIэтыщт.

Псэуалъэм мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 8-м щыублагъэу пчыхьэм сыхьатыр 8-м нэс Iоф ышIэщт, зыгъэ­псэфыгъо мафэ иIэщтэп. СмениплIэу зэтеутыгъэу мыщ къеуалIэхэрэм сыхьат тIурытIурэ зыщагъэсэщт.

(Тикорр.).