Адыгеим Москва щырегъэблагъэх

Тыгъуасэ Адыгэ культурэм инэпэеплъ къэгъэлъэгъон къалэу Москва иметро икъэуцупIэу «Воробьевы горы» зыфиIорэм апэрэу къыщызэIуахыгъ.

Адыгеим щыщ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр, Лъэпкъ музеим иэкспонатхэм ащыщхэр ащ хэхьагъэх, зэкIэмкIи пкъыгъуи 100 фэдиз.

Гъэтхапэм и 5 — 6-м ахэр агъэуцугъэх, культурэмкIэ АР-м иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Лъэпкъ музеим ипащэу Джыгунэ Фатимэ, ащ игуадзэу Шэуджэн Налмэс, музеим ихудожник-зэхэгъэуцуакIоу Мэрчэнэ Замирэ пстэури зэзгъэпэшыгъэхэм ахэтыгъэх, ныбжьыкIэхэу лIыкIо гъэIорышIапIэм Iоф зыдишIэхэрэри ягъусэхэу мэфэ реным дэлэжьагъэх. Мы уахътэм тэри къэралыгъом икъэлэ шъхьаIэ тыщыIэу тарихьылIагъ.

— Мы пкъыгъохэр дгъэуцухэ пэтзэ зы бзылъфыгъэ горэ къыткIэрыхьи, шIогъэшIэгъонэу къыплъыхьэхэу фежьагъ. Ар Адыгеим щыщэу къычIэкIыгъ, Москва Iоф щешIэ, щэпсэу, — къытфиIотагъ ШъэуапцIэкъо Аминэт. — Нэужым сакIыбкIэ щыIэ кIэлитIумэ язэдэгущыIэгъу къызэхэсхыгъ: «моу еплъ мыхэр зэрэгъэшIэгъонхэм!» ЗыкъызэзгъэзэкIи къыздикIхэрэмкIэ сызяупчIым, Тэхъутэмыкъое районым щыщхэу къычIэкIыгъ.

Метром щызекIохэрэ мэшIоку псынкIэхэм къарыкIырэ пстэури типкъыгъо зэкIужь дахэхэм къарехьылIэ. Музеим кIонхэр зыфызэшIомыкIыхэрэмкIэ мы шIыкIэр Iэрыфэгъоу щыт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ нэIуасэ зыфэшIыгъэнымкIэ, нахь пэблагъэ хъунхэмкIэ. Тэ тичIыгогъухэми ащ гопэшхо хагъуатэ, япчъагъэкIэ мымакIэу Москва ахэр дэсых. ЯIоф ыуж итхэу мэшIокухэм къарыкIхэрэр Адыгеим ихыгъэхъунэ цIыкIу къытефэхэрэм фэд — апч хъурэе къэмланышхомэ адэт пкъыгъо, музыкальнэ Iэмэ-псымэ, шъошэ зэфэшъхьафхэр ахэм къапэгъокIых, тилъэпкъ идэхагъэ итхыдэIуатэх.

Адыгэ бзылъфыгъэмрэ хъулъфыгъэмрэ яшъуашэхэр, дэжъые быракъхэр, лъэпкъ тамыгъэхэр, дышъэ идагъэхэр, дэнэ бэщхэр, Iалъмэкъхэр, адыгэ Iанэр, кушъэр, шыкIэпщынэр, нэмыкIыбэри тиIэпэIасэхэу СтIашъу Ю., Сет С, Акъущ Ф., Абрэдж Г., Гумэ Л., Джарымэкъо З., Iэшъынэ М., Хъуажъ Р., ТIэшъу Н., ПIатIыкъо А., Нэгъуцу А. ашIыгъэх.

Адыгеим илIыкIо гъэIорышIапIэу УФ-м и Президент дэжь щыIэмрэ культурэмкIэ Адыгеим иминистерствэрэ ягукъэкIкIэ, метрополитеным иIэшъхьэтетхэм зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм тетэу, АР-м лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, Лъэпкъ музеир яIэпыIэгъухэу мы Iофтхьабзэр зэхэщагъэ хъугъэ. ИкIыгъэ илъэсым ишэкIогъу мазэ къыщыублагъэу ащ фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр тилIыкIо гъэIорышIапIэ адишIыгъэх, ахэм язэфэхьысыжь джы пстэуми алъэгъу.

Къыхэгъэщыгъэн фае, мыщ фэдэ амал Урысыем исубъектхэм ащыщэу зэратыгъи 4-мэ Адыгеир ащыщ. ТапэкIэ Дагъыстан, Якутием, Бурятием якъэгъэлъэгъонхэр рекIокIыгъэх, джы чэзыур тиреспубликэ ий. НэмыкI цIыф лъэпкъхэм якультурэ икъэгъэлъэгъонхэр мыщ мэзэ-мазэу щырекIокIыгъэхэмэ, Адыгеим пIалъэу иIэр мэзитIу. Ар къызыхэкIыгъэр тикъэгъэлъэгъон зыфэдэщтымкIэ нэпэеплъхэр зарагъэлъэгъухэм, метрополитеным иIэшъхьэтетхэм ахэр агу рихьхи, нахьыбэрэ щагъэтынхэу амал къатыгъ.

Тикъэгъэлъэгъон икъызэIухын непэ хэлэжьагъэх Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, метрополитеным ипащэ игуадзэу Юлия Темниковар, Адыгеим илIыкIо гъэIорышIапIэ иIофышIэхэр, Ингуш, Осетие республикэхэм, Краснодар краим ялIыкIо гъэIорышIапIэхэм ялIыкIохэр, Москва щызэхэщэгъэ къэшъокIо купэу «Адыгэхэр». А уахътэм метром щызекIогъэ цIыфыбэр къэуцузэ, Iофтхьабзэм шыхьат фэхъугъэх.

Къэгъэлъэгъоныр мэлылъфэгъу мазэм и 30-м нэс зэIухыгъэщт.

МЭЩЛIЭКЪО Саид.