Адыгеим и Правительствэрэ Рослесхозымрэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Ащ фэдэ документым зыIапэ кIэзыдзэжьыгъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Иван Валентикрэ.

Адыгэ Республикэмрэ Рослесхозымрэ язэдэлэжьэныгъэ анахьэу зылъыIэсыщтыр мэзхэр нахь акъылыгъэ хэлъэу лъэныкъуабэхэмкIэ къызфэгъэфедэгъэнхэр, шъолъырым имэз хъызмэт инновационнэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр ары.

«2017-р экологием и Илъэсэу Урысые Федерацием зэрэщалъытагъэм епхыгъэу мэзхэм язэтегъэуцожьынкIэ лъэбэкъу гъэнэфагъэхэр мы зэзэгъыныгъэм къыщыдэлъытагъэх. ТиIофшIэнкIэ анахьэу мэхьанэ зиIэщтыр мэзхэм якъэухъумэн, машIом мэзхэм закъыщемыгъэштэгъэныр ары», — къыIуагъ Иван Валентик.

Мэзхэм якъэухъумэнкIэ, машIом игъэкIосэжьынкIэ республикэм хъарджышхо зишIыкIэ, федеральнэ субвенциехэр къыхагъэкIынэу амал щыIэмэ зэгъэшIэгъэныр ащ къыщыдэлъытагъ.

Адыгеим илъэсым къыкIоцI мэз хъызмэтым изегъэушъомбгъун республикэ бюджетым имылъкоу сомэ миллионитIу фэдиз, машIом мэз фондым хэхьэрэ чIыгухэм закъыщимыштэным сомэ миллиони

6,5-м ехъу апэIуигъэхьанэу рехъухьэ. Ащ нэмыкIэу мэзхэм къащыкIырэ чъыгхэм ахэупкIыхьащтых, мэзхэм якъэухъумэнкIэ линие занкIэу 8-800-100-94-00-м Iоф ышIэщт, мэзым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэмкIэ хэукъоныгъэу ашIыхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэр дэгъэзыжьыгъэнэм атегъэпсыхьэгъэ нэмыкI Iофтхьабзэхэр зэрахьащтых.

«Адыгеим мэзхэр бэу иIэх. Акъылыгъэ хэлъэу ахэр гъэфедэгъэнхэ фае. Зы лъэныкъомкIэ, экономикэм иотраслэхэм, гущыIэм пае, деревообрабатывающэ производствэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ахэр дгъэфедэнхэ фае, нэмыкI лъэныкъомкIэ, республикэм иэкологие икъэухъумэни мэхьанэшхо иI, чъыгыкIэхэм якъэгъэкIын, республикэм ыужкIэ щыпсэущтхэм тафэгумэкIын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы жъоныгъуакIэм и 23-м Рослесхозым ипащэу Иван Валентикрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ Москва зэрэщызэIукIэгъагъэхэр, федеральнэ ведомствэмрэ республикэмрэ зэрэзэдэлажьэхэрэм япхыгъэ Iофыгъохэм зэратегущыIэгъагъэхэр. Иван Валентик Адыгеим имэзхэм якъэухъумэнкIэ Iофэу ашIэрэм осэ дэгъу къыритыгъагъ. Адыгеим имэзхэм гектар мин 337,2-рэ е республикэм зэкIэмкIи зэлъиубытырэ чIыпIэм ипроцент 43-рэ атефэ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир, къэкIырэ лъэпкъхэу, псэушъхьэхэу Урысыемрэ Адыгеимрэ я Тхылъ плъыжь дэхьагъэхэр къэухъумэгъэнхэм пае республикэ мэхьанэ зиIэ, лъэшэу къагъэгъунэрэ чIыопс чIыпIэ 18 Адыгеим щызэхащагъ.