Адыгеим и ЛIышъхь: «Лъэпкъ проектхэр игъом гъэцэкIэгъэнхэр – къулыкъу пэпчъ ипшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищэгъэ IофшIэгъу зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъо игъэцэкIэн те­гъэпсыхьагъэу лъэпкъ проектхэм зэшIохыкIэу афэхъущтым иIофы­гъохэр ары.

Лъэпкъ проектхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэцэкIэгъэнхэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ ведомствэ пэпчъ ыкIуачIэ рихьылIэнэу, аIэ зэкIэдзагъэу Iоф зэдашIэнэу пшъэрылъ къыгъэуцугъ. Ахэм язэшIохынкIэ пIалъэхэр агъэгужъо зэрэмыхъущтыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«2024-рэ илъэсым нэс хэ­гъэ­гум ихэхъоныгъэ зы­фэ­дэщтыр лъэпкъ проектхэм къагъэнафэ, щыIэныгъэм илъэ­ныкъо пстэухэмкIи шъо­лъырхэм гъэхъагъэ ашIыным тегъэпсыхьэгъэ амалхэр ащ къафызэIуехых. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн мылъкушхо къыфыхагъэкIы. Игъом ыкIи нахь шIогъэ ин хэлъэу а мылъкур агъэфедэн фае. ЗыпэIухьан фаеу щыт лъэныкъо­хэм ар апэIугъэхьэ­гъэным, графикым тетэу, амал щыIэ хъумэ, ащи ыпэ итхэу Iоф­тхьабзэхэр зэшIохыгъэ хъунхэм анаIэ тырамыгъэты хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iэзэгъу уцхэр игъом, анахьэу етIани фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыф купхэм ахэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр афи­шIыгъэх, джащ фэдэу цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм яшIынкIэ, гъогухэм тхьамыкIагъохэр къатемыхъухьанхэмкIэ, транспорт ыкIи инженер инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, псэолъэшIыным епхыгъэ техническэ амалхэр гъэхьазырыгъэн­хэмкIэ шIэгъэн фаехэр къыкIигъэтхъыгъэх. Инвестиционнэ площадкакIэхэр ашIыхэзэ, цIыф псэупIэхэм архитектурнэ теплъэ дахэ яIэн зэрэфаер къыдалъы­тэзэ, цIыфхэр зыщыпсэущтхэ микрорайонхэр агъэпсыхэзэ муниципалитет пстэуми хэхъоныгъэ зэрашIын фаер ащ къыхигъэщыгъ.

«Проект пэпчъ епхыгъэ Iофыгъохэр къыдэлъытэгъэн, отраслэ пстэуми къатефэрэр ашIэн фае, джащыгъум Iоф­шIэным шIуагъэ къытыщт. ГущыIэм пае, гъогухэр щынэгъончъэу щытынхэмкIэ, тыкъэ­зыуцухьэрэ дунаим зэрар ра­мыхынымкIэ, гъогухэм къа­техъухьэрэ тхьамыкIагъо­хэм къакIегъэчыгъэнымкIэ, IофшIэпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ ыкIи нэмыкIхэмкIэ икъоу зэшIохыгъэн фаехэм къапкъырыкIынхэ фае. Арышъ, ведомствэ пэпчъ щыкIагъэу ылъэгъухэрэм, зэшIохыгъэн фаеу къэуцухэрэм ынаIэ атыридзэн, федеральнэ структурэхэм нахь чанэу Iоф ади­шIэн, инвестициехэр къызфигъэфедэн, проектыкIэхэр уб­лагъэ хъунхэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт шIыкIэ-амалхэр ыгъэ­унэфынхэ фае. А пстэури зыфэлэжьэн фаер – экономикэм зыкъегъэ­Iэтыгъэныр, ащ епхыгъэу цIыф­хэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыкIигъэ­тхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан респуб­ликэм футболым, гандболым ыкIи нэмыкI спорт лъэпкъхэм зыщаушъомбгъуным иIофыгъо­хэр къаIэтыгъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ джэгукIэ, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм цIыфхэр нахь игъэ­кIотыгъэу якIолIэнхэ зэрэфаер. ШIэжь ыкIи мэфэкI Iофтхьабзэхэм языфэгъэхьазырыни мыщ къыщаIэтыгъ. ЕджапIэр къэзыухыхэрэм мы илъэсым апэрэу республикэм пчыхьэзэхэхьэ игъэкIотыгъэ щафызэхащэщт.

ИкIэухым Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ лъэпкъ проектхэм япхыгъэ ыкIи ахэм къапкъырыкIырэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэнкIэ хабзэм икъулыкъу пстэуми япащэхэм ашъхьэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр.