Адыгеим и ЛIышъхьэ Шэуджэн районым ипащэ IукIагъ

Районым ибюджет, пхъэныр зэраухыгъэм, социальнэ псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьын, жъоныгъуакIэм щыIэгъэ псыкъиуным зэрар зэрихыгъэхэм псэупIэ сертификатхэр зэраратыгъэм япхыгъэ Iофыгъохэм ыкIи нэмыкIхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн районым» ипащэу Мэрэтыкъо Аслъанрэ зызэIокIэхэм атегущыIагъэх.

Шэуджэн районым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, къихьащт илъэсымкIэ муниципальнэ бюджетым хэплъагъэх. КъызэрэрадзагъэмкIэ, бюджетыр сомэ миллион 35-м фыщыкIэщт. Районым ихъызмэтшIапIэхэм пхъэныр игъом аухыгъ, гектар мин 17,3-мэ бжыхьасэр ащашIагъ.

ЖъоныгъуакIэм щыIэгъэ псыкъиуным зэрарэу арихыгъэм щыщ къафигъэкъужьыгъэнымкIэ федеральнэ бюджетым имылъку къаIэкIэхьанэу мэгугъэх. Мэкъумэщ предприятиехэм ятыгъэгъэзэ гектари 187-мэ, янатрыф гектар 65-мэ джащыгъум псыр къакIэогъагъ. МэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэхэмрэ унэе IэпыIэгъу хъызмэтшIапIэхэмрэ къафэгъэзэгъэгъэ гектар 460-мэ ащашIэгъэ лэжьыгъэр зэрэкIодыгъэмкIэ актхэр зэхагъэуцуагъэх. Зиунэ фыкъуагъэхэм псэупIэ сертификат 31-рэ къаратыгъ. Унэгъуищмэ джыри псэупIэ сертификатхэр атефэу хьыкумхэм алъытагъ.

Шэуджэн районым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, щыкIагъэ зиIэгъэ дамбэхэр зэкIэ агъэцэкIэжьыгъэх. Псыхъоу Фарзэ ипсырычъапIэ хэхьэрэ километри 6-м игъэкъэбзэнкIэ проект къагъэхьазырыгъ.

КъумпIыл Мурат районым ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ псэупIэхэр санитарием ишапхъэхэм зэрадиштэхэрэр нахь пхъашэу ыуплъэкIунэу. Лэжьэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм, унэгъо былымэхъо фермэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным телъытэгъэ къэралыгъо программэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр цIыфхэм нахьышIоу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм ынаIэ тыригъэтынэуи ащ пшъэрылъ фишIыгъ.

«Iофхэм кIэщакIо афэхъурэ цIыф чанхэм шъуадеI. Ахэм Iофым гуетыныгъэу фыряIэм бэкIэ елъытыгъэщт район бюджетым мылъкоу къихьащтыри, социальнэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахыщтыри», — хигъэунэфыкIыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу Шэуджэн районым ипащэ ынаIэ тырыригъэдзагъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт музеир уахътэм диштэу гъэпсыгъэн зэрэфаем. Унашъхьэм игъэцэкIэжьын къыдыхэлъытагъэу Iоф пстэуми сомэ миллион 1,5-м ехъу апэIухьанэу къырадзэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу