Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэ IукIагъ

Адыгэ Республикэр лъэпкъ проектэу «Экологием», псыхъохэм псыр къадэмыкIыным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм, республикэм ичIыопс баиныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрахэлажьэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэу Дмитрий Кобылкинымрэ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник.

Лъэпкъ проектэу «Экологием» тегъэпсыхьагъэу Адыгеим проектхэу «Псы къабзэр», «Мэзхэр къэухъумэгъэнхэр», «Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм узэрадэзекIощтыр», «Псы объектхэр къэухъумэгъэнхэр» зыфиIохэрэр Адыгеим зэрэ­ща­у­хэсыгъэхэр ЛIышъхьэм къы­Iуагъ. Илъэсихым къыкIоцI ахэм язэ­шIохын тефэщтыр сомэ миллиардрэ ныкъорэ фэдиз.

ЗэIукIэгъум илъэхъан псыр къыдэмыкIыным иIофыгъокIэ Iофтхьабзэу зэрахьан фаехэм анахьэу анаIэ атырагъэтыгъ. Адыгеим чIыпIэу ыубытырэм псыхъуи 130-м ехъу рэчъэ, псэупIэ 83-мэ ахэм зэрар арахын алъэкIыщт, нэбгырэ мин 70,5-рэ фэдиз ахэм ащэпсэу, ащ нэмыкIэу лэжьэкIупIэшIоу гектар мин 21-рэ илъ. Респуб­ликэм ипащэхэм а лъэныкъомкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм илъэс къэс ахъщэу пэIуагъа­хьэрэм хагъахъо. ГущыIэм пае, 2017-рэ илъэсым — сомэ миллион 25,5-рэ, 2018-рэ илъэсым — миллион 65,5-рэ республикэ мылъкум щыщэу ахэм апэIуагъэхьагъ. Бюджетнэ проектировкэхэр чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ Федеральнэ агентствэм къыщыухъумэгъэнхэмкIэ респуб­ликэм Iофышхо щашIэ. Мы лъэхъаным Iофыгъо шъхьаIэу щыт къалэу Мыекъуапэ блэчъы­рэ псыхъоу Шъхьэгуащэ исэмэгу ыкIи иджабгъу нэпкъхэр гъэпытэгъэнхэр. АщкIэ проектнэ-сметнэ документациер агъэ­хьазырыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум илъэхъан федеральнэ IэпыIэгъур анахь лъэшэу респуб­ликэм зыщищыкIэгъэ лъэныкъо­хэм ягугъу къышIыгъ: псыры­чъапIэхэр укъэбзыгъэнхэр, джащ фэдэу гидротехническэ псэолъа­кIэхэр псыхъохэм ащышIыгъэнхэр. Ащ нэмыкIэу гидрологическэ станциехэмрэ постхэмрэ гъэцэкIэжьыгъэнхэр, гъэкIэжьыгъэнхэр анахь зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащыщых ошIэ-дэмышIэгъэ тхьамыкIагъохэр къэ­мыхъунхэмкIэ.

ЧIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ министрэу Дмитрий Кобылкиным къыхигъэщыгъ къаIэтыгъэ Iофыгъохэм мэхьанэшхо зэряIэр ыкIи Адыгэ Республикэм игъоу ылъэгъугъэ Iофыгъохэм ахэплъэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

«ЗэIукIэгъум къыщаIэтыгъэ Iофыгъо пстэуми мэхьанэ гъэнэфагъэ яIэу щыт респуб­ликэм щыпсэурэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэкIи ящыIэныгъэкIи, джащ фэдэу Адыгеим зыфэдэ къэмыхъугъэ чIыопс дахэу иIэмрэ иэкологиерэ къыткIэхъухьэхэрэм алъыгъэIэсыгъэнымкIи. Тэ пшъэрылъэу ренэу тиIэр ыкIи непэкIи къэнэжьырэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим зэрар тыфэмыхъоу республикэм хэхъоныгъэ едгъэшIыныр ары. Мы лъэныкъомкIэ зигъо Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ федеральнэ ведомствэм иIэпыIэгъу ишIогъэ­шхо къэкIощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу