Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Трэхъо Аслъан, Адыгэ Респуб­ликэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Виктор Ша­менковыр, Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Адыгэ Рес­публикэм хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ ими­нистрэу Владимир Алай, хьыкумышI приставхэм я Феде­ральнэ къулыкъу Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Дмитрий Лабазовыр зэ­­хэсыгъом хэлэжьагъэх. ­Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат пра­вэм ылъэныкъокIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъызэриIэ­тыгъэр, хьыкумхэм нахьыбэрэ зафагъазэ зэрэхъугъэр хигъэ­унэфыкIыгъ «ГъэрекIо проценти 10,4-кIэ нахьыбэу Арбитраж хьыкумым зыкъыфагъэзагъ. ЦIыфхэм хьыкумхэм нахьыбэу цыхьэ афашIы зэрэхъугъэр ащ къегъэлъагъо. Хьыкум Iофхэр нахь шъхьэихыгъэу тапэкIэ зэхэфыгъэн, фэIо-фашIэхэм язэшIохынкIэ электрон амалхэр нахьыбэу къызыфагъэфедэн фае. Республикэм ибизнес иIофхэр зэрэзэпыфэщтхэр бэкIэ зэлъытыгъэр экономикэм ылъэныкъокIэ правовой даоу яIэхэр зэрэзэшIуахыщтхэр ары. Джащ фэдэу псэу­пIэхэм ягъэпсын зимылъку хэ­зылъхьагъэхэу агъэпцIагъэ­хэм, предприятиехэр зэрэзэ­тезыхэрэм, ЖКХ-м ылъэныкъо­кIэ даоу къэуцухэрэм, чIыгум епхыгъэ фитыныгъэхэм якъэу­хъумэн афэгъэхьыгъэ Iофыгъо­хэм лъэшэу анаIэ атырагъэтын фае», — хигъэунэфыкIыгъ Къум­пIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Ар­битраж хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным яIофшIэнкIэ зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх. 2014-рэ илъэсым лъэIу тхылъ мини 2,8-рэ къаIэкIэхьэгъа­гъэмэ, гъэрекIо ар мини 3,6-м зэрэнэсыгъэр ащ хигъэунэ­фыкIыгъ. ГъэрекIо хьыкумхэр Iоф мини 3,3-м ехъумэ ахэплъа­гъэх. 2017-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, проценти 6,2-кIэ ар нахьыб.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум иактхэм япроцент 97,9-р апелляционнэ инстанцием, япро­цент 99,6-р кассационнэ инстанцием аIэкIагъэхьагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ ­Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум ипащэхэми, иIофышIэхэми яIофшIэнкIэ зэрафэразэр ари­Iуагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм Арбитраж хьыкумым зызыфагъазэкIэ, лъэныкъо пстэури къы­далъытэзэ ялъэIу тхылъхэр къафызэхафынхэм щыгугъын-
хэ зэралъэкIын фаер къыхагъэ­щыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу