Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковамрэ IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ министрэу Мырзэ Джанбэчрэ тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

ЗэIукIэгъур къызэIуихызэ, республикэм и ЛIышъхьэ социальнэ IофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ, цIыфхэм гукIэгъу ахэлъынымкIэ, зэкъотынхэмкIэ ахэм Iофэу ашIэрэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.
Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэдэгущыIэгъу занкIэ зыдыряIэм, цIыфхэм яупчIэхэм янахьыбэм социальнэ нэшанэ зэряIагъэм КъумпIыл Мурат анаIэ тыраригъэдзагъ.

«Iофыгъоу къагъэнэфагъэхэр зэхэфыгъэнхэ, къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэмрэ пшъэрылъэу къафишIыгъэхэмрэ къыдалъытэзэ, республикэм социальнэ политикэр нахьышIоу щыпхырыщыгъэным иамалхэм яусэнхэ фае. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцохэрэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. Мыщ дэжьым ахэм мылъкукIэ зэрадеIэхэрэм нэмыкIэу, зэрафэгумэкIыхэрэми, агу къызэрэдащаерэми мэхьанэшхо иI. Социальнэ IофышIэхэм янэшэнэ шъхьаIэ ары зыфэкIожьырэр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Наталья Широковам зэIукIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, цIыфхэм социальнэ фэIо-фа­шIэхэр нахьышIоу афэгъэцэкIэгъэнхэм, къэралыгъо гарантиехэр ягъэгъотыгъэнхэм атегъэ­псыхьэгъэ къэралыгъо программэхэр республикэм щагъэцакIэх. ЦIыфхэм социальнэ фэIо-фа­шIэхэр афэзыгъэцэкIэрэ учреж­дениехэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьагъэ мэхъух. УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр, социальнэ Iофы­шIэхэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэным фэгъэхьыгъэри ахэм зэра­хэтэу, блэкI имыIэу агъэцакIэх.

МФЦ-мкIэ социальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу афызэшIохыгъэнхэм, цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъакIэхэр игъом гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, республикэм фэIо-фашIэу щызэхащэрэм ипроцент 94-р МФЦ-р ары зыгъэцакIэрэр, планымкIэ ар зэрэхъун фэя­гъэр процент 90-рэ. Сабыищ ыкIи ащ ехъу къызыфэхъухэрэм зэты­гъоу сомэ мин 50 араты. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу нэбгырэ 5206-мэ ащ фэдэ IэпыIэгъур къызфагъэфедагъ, пстэ­умкIи сомэ 260300000-рэ аIэ­кIэхьагъ. 2017-рэ илъэсым унэ ращэфынэу унэгъо ныбжьыкIэ 264-мэ субсидиехэр аратыгъэх. 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахь 2102-рэ аратыгъагъ. Апэрэ сабыир къы­зыфэхъугъэ бзылъфыгъэ 252-мэ мазэ къэс сомэ 9325-рэ араты.
Сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотыщтым, «Доступная среда» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэрагъэцэкIэщтхэм япхыгъэ Iофыгъохэри зэ­IукIэ­гъум къыщаIэтыгъэх. Сэкъатныгъэ зиIэхэм япсауныгъэ зэтегъэуцожьыгъэнымкIэ пшъэ­рылъ заулэ Адыгеим и ЛIышъхьэ афишIыгъ. Ащ епхыгъэу 2019 – 2021-рэ илъэсхэм атегъэпсыхьэгъэщт къэралыгъо программэ республикэм ща­штэнэу рахъухьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу