Адыгеим и ЛIышъхьэ Иорданием щыпсэухэрэ адыгэхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иправительствэ и Унэ Иорданием ипарламент исенаторыгъэу Къэрдэнэ Самир зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Адыгеимрэ Иорданием щы­псэурэ адыгэхэмрэ IофшIэным, гъэсэныгъэм ыкIи культурэм япхыгъэ зэфыщытыкIэхэу зэ­дыряIэхэм джыри нахь зягъэ­ушъомбгъугъэнымкIэ Iофыгъо гъэнэфагъэхэм атегущыIагъэх.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъоу Къонэ Заур, джащ фэдэу Абхъаз Ланэрэ Налщыкъ Щамилрэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Иорданием щыпсэурэ адыгэхэм экономи­кэм­­рэ социальнэ лъэныкъом­рэ­кIэ язэпхыныгъэ джыри нахь агъэпы­тэным республикэм ифе­­дэ хэлъ.

«Инвестициехэм, Адыгеимрэ Иорданиемрэ бизнесымкIэ ялIыкIохэр нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэм, псэолъэшIыным, туризмэм, медицинэм, гъэ­сэ­ны­гъэм ыкIи культурэм алъэ­ны­къокIэ проект гъэшIэгъонхэр пхырыщыгъэнхэм атегъэ­псыхьэгъэ IофыгъуабэхэмкIэ тызэхэгущыIэжьыным ты­фэ­хьазыр. Тилъэпкъэгъухэу Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэухэ­рэм я ЧIыгужъ анэIу къызэ­рэфэгъэзагъэм, Адыгеим федэ къыфахьымэ зэрашIоигъом тэркIэ мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ дахэу къызэрапэгъокIыгъэм пае зэрафэразэр Къэрдэнэ Самир къыIуагъ ыкIи Адыгеимрэ Иорданием щыпсэурэ адыгэ­хэмрэ азыфагу илъ зэфыщы­тыкIэхэм шIуагъэу къахьырэр нахьыбэ зэрэхъущтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыхигъэщыгъ.

«Дунаим тет адыгэхэр зэкIэ нахь зэпэблагъэ хъунхэмкIэ, IофшIэнымрэ социокультурнэ лъэныкъомрэ япхыгъэ проект гъэшIэгъонхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм мэхьанэшхо яIэу щыт», — къы­Iуагъ Къэрдэнэ Самир.

ЗэIукIэгъум илъэхъан КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иофициальнэ куп ипащэу мы лъэхъэнэ благъэхэм Тыркуем кIон мурад ащ иI. Программэм къыхиубытэхэрэм ащыщых адыгэхэу экономикэм, бизнесым, гъэсэныгъэм ыкIи культурэм алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм адыриIэщт зэIукIэгъухэр. ЛъэныкъуитIуми яфедэ зыхэлъ экономическэ зэдэлэжьэныгъэм Адыгеир фэхьазыр, адыгабзэр, культурэр, шэн-хабзэхэр, лъэпкъ Iэпэщы­сэхэр шIыгъэнхэм фытегъэ­псы­хьэгъэ амалхэу щыIэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ программэхэр пхыращыщтых. Ащ нэфэшъхьа­фэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ Иорданиемрэ Из­раильрэ ащыпсэухэрэ адыгэхэми аIукIэнхэ мурад зэряIэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу