Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ ыкIи советскэ милициер зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Полицием икъулыкъушIэхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм къыщыгущыIэзэ, зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм, къулыкъум иветеранхэм игуапэу къафэгушIуагъ. Советскэ милициер зызэхащагъэр илъэси 100 зыщыхъугъэ мафэм обществэм ыкIи къэралыгъом яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, рэхьатныгъэ тишъолъыр илъыным хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иIахьышхо зэрэхэлъыр ащ хигъэунэфыкIыгъ. Джырэ уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэу цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, обществэм полицием цыхьэу фишIырэм хэгъэхъогъэным, бзэджашIэхэм апэшIуекIогъэным хэбзэухъумакIохэм анаIэ тет.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, бзэджашIэхэм, къолъхьэ тын-Iыхыным, экстремизмэм, наркотикхэм ыкIи Iашэм хэбзэнчъэу ягъэзекIон апэшIуекIогъэным иIофыгъо пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэнымкIэ полицием икъулыкъушIэхэм яIофшIэн нахь агъэлъэшынэу цIыфхэр къяжэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ къулыкъушIэхэм непэ екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къагъотынхэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэр агъэфедэхэзэ криминалым ебэнынхэ фае.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Полицием мафэ къэс иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэрэм ишIуагъэкIэ тишъолъыр рэхьатныгъэ ыкIи зыпкъитыныгъэ илъ, ащ епхыгъэу экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом зэхъокIыныгъэшIухэр ащэкIох. Шъуисэнэхьат хэшIыкIэу фышъуиIэм ыкIи пшъэдэкIыжьэу шъухьырэм ялъытыгъ тиреспубликэ гъэхъагъэу ышIыщтхэр, Адыгеим щыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэ ухъумагъэ зэрэхъущтыр. Пшъэрылъэу шъуапашъхьэ щытхэр щытхъу хэлъэу зэрэзэшIошъухыщтхэм сицыхьэ телъ, ащ фэIорышIэщт регионым ихэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэмрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ шIуагъэ къытэу язэдэлэжьэн. ШъуимэфэкIкIэ джыри зэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ шъуихэгъэгу шъуфэлэжьэнэу шъуфэсэIо.

АР-м и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъхэр зыфагъэшъошэгъэ къулыкъушIэхэм КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай ипсалъэкIэ иIофшIэгъухэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къапигъохыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми лIыгъэ зэрахэлъыр, яхэгъэгу къаухъумэным сыдигъуи зэрэфэхьазырхэр хигъэунэфыкIыгъ. Непэ Адыгеим илъ лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэныр, хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм апэшIуекIогъэныр, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр япшъэрылъ шъхьаIэхэу къыгъэнэфагъэх. АР-м и ЛIышъхьэу министерствэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къыфэхъурэм рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх, тапэкIи ащ фэдэ зэпхыныгъэ пытэ яIэу зэрэзэдэлэжьэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

Полицием иIофышIэхэу къулыкъу ахьызэ зидунай зыхъожьыгъэхэр зэхахьэм къыщызэрэугъоигъэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх, ахэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх. МэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIагъэх ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысыем щынэгъончъэнымкIэ ифедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Виктор Шаменковыр, УФ-м и Следственнэ Комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Александр Глущенкэр, республикэм ипрокурор шъхьаIэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIыкI Исмахьил, нэмыкIхэри.

АР-м и Парламент, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ведомствэхэм ярэзэныгъэ ыкIи щытхъу тхылъхэр гъэхъагъэ зиIэ къулыкъушIэхэм ащыщхэм афагъэшъошагъэх.

АР-м ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм я Совет унашъоу ышIыгъэм диштэу медалэу «Советскэ милициер илъэси 100 хъугъэ» зыфиIорэр КъумпIыл Мурат, Владимир Нарожнэм ыкIи Владимир Алай афагъэшъошагъ.

Полицием иIофышIэхэм ясабыйхэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр зэхахьэм щашIыгъэх, анахь чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыгъэх. Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, щытхъуцIэхэр, тын лъапIэхэр афагъэшъошагъэх, концерт къафатыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.