Адыгеим итамыгъ

Мэлылъфэгъум и 25-м къалэу Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.


Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, общественнэ объединениехэм, научнэ, творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, дин IофышIэхэр.

Cыхьатыр 17.00-м цIыфхэр зэхэтхэу урамэу Краснооктябрьскэм къырыкIощтых, къэлэ зыгъэпсэфыпIэ паркым къыIукIынхэшъ, ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэт дэжь ахэр къэсыщтых. Мыщ митингэу щыкIощтым къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм ялIыкIохэр, общественнэ, лъэпкъ-культурэ организациехэм япащэхэр къыщыгущыIэщтых.

МэфэкI Iофтхьабзэхэм ауж концертышхо къатыщт.

Iофтхьабзэхэм шъуахэлэжьэнэу шъукъетэгъэблагъэ.