Адыгеим ис быслъы­мэнхэм Къурмэныр шышъхьэIум и 21-м хагъэунэфы­кIынэу загъэхьа­зыры

Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, Къурмэн мэфэкIыр мы илъэсым шышъхьэIум и 21-м хагъэунэфыкIыщт.

Муфтиятым къызэрэщаIуагъэмкIэ, республикэмрэ краимрэ ямэщыт пстэуми пчэдыжьым сыхьатыр 8-м мэфэкI нэмазхэр ащаублэщтых.

Пегъымбарэу Ибрахьимэ епхыгъэу мэфэкIыр щыт. Къур­Iаным къызэриIорэмкIэ, мэлаIичэу Джэбраилэ ащ пкIыхькIэ зыкъыригъэлъэгъугъ ыкIи ыкъоу Исмахьилэ къурмэн Алахьым фишIынэу зэрэшIои­гъор къыриIуагъ. Ащ зыфигъэ­хьазырзэ, Ибрахьимэ кIэеу Минэ, Чабэр зыдэщыIэ лъэныкъом, кIуагъэ. Ятэрэ Алахь­та­лэмрэ яшIоигъоныгъэ ыгъэ­цакIэзэ, Исмахьилэ ятэ ыуж ихьагъ. МэлаIичэу Джэбраилэ пегъымбарэу Ибрахьимэ ыкъо ычIыпIэкIэ мэл къыритыгъ. Ибрахьимэ Алахьым зэрэфэшъыпкъэмрэ ыгу зэрэкъабзэмрэ апае ыкъоу Исмахьилэ псаоу къыгъэнагъ.