Адыгеим ипшъэрылъхэр егъэцакIэх

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ыкIи энергетикэм ипредприятиехэм 2018 — 2019-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бжы-хьэ-кIы­мэфэ гъэфэбэпIэ уахътэр зэрэзэхащагъэм изэфэхьысыжьхэр зыщашIыгъэхэ, джащ фэдэу федеральнэ про­ек­тэу «ПсэупIэ» зыфиIорэр шъолъырхэм зэрэщагъэцэкIагъэм фэгъэхьыгъэ селектор шIыкIэм тетэу кIогъэ зэхэсыгъоу ты­гъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

Виталий Мутко къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, гъэфэбэпIэ уахътэр шъолъыр 44-мэ ащаухыгъ, авариеу къэхъугъэхэм япчъагъэ нахь макIэ ашIын алъэкIыгъ. Ащ дакIоу электроэнергетикэм ипсэуалъэхэм япроцент 20-мэ игъом паспортхэр къараты­гъэхэп, регион зырызхэм псэу­пIэ-коммунальнэ комплексым иобъектхэм ошIэ-дэмышIагъэ къащыхъугъэу гъогогъуи 9-рэ къыхэкIыгъ. Мыщ лъапсэу иIэр ЖКХ-м иобъектхэм ащыщхэр жъы дэдэ зэрэхъугъэхэр ары. УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъэмкIэ, коммунальнэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэр гъэкIэжьыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэм яплан Урысыем псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ зэхигъэуцон фае.

Адыгеим ипсэупIэ-комму­нальнэ комплекс ипсэуалъэхэр 2018 — 2019-рэ илъэсхэм ате­лъы­тэгъэ бжыхьэ-кIымэфэ уахъ­тэм фэгъэхьазырыгъэнхэм фэшI АР-м иминистрэхэм я Кабинет унэшъо гъэнэфагъэ ышIыгъ. Министерствэхэм ыкIи ве­домствэхэм, республикэм имуниципалитетхэм япащэхэм мы лъэныкъомкIэ пшъэрылъ шъхьа­Iэу апашъхьэ щытхэр ащ къыдыхалъытагъэх. Мыщ фэдэ екIо­лIакIэм ишIуагъэкIэ шъо­лъырым Iоф щызышIэрэ котельнэ 319-рэ, фэбэрыкIопIэ километрэ 283-рэ, фэтэрыбэу зэхэт унэ 1638-рэ, газрыкIопIэ километрэ мини 3-м ехъу, нэмыкI псэуалъэхэри гъэфэбэпIэ уахътэм фагъэ­хьазырыгъэх. Iоф­тхьабзэу зэхащагъэхэм яшIуагъэкIэ мы мазэхэм псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ыкIи гъэсты­ныпхъэ-энергетическэ комп­лексым япсэуалъэхэм ава­рие е ошIэ-дэмышIагъэ къащы­хъу­гъэу агъэунэфыгъэп, пстэуми зыпкъ итэу Iоф ашIагъ.

2019-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэ ехъулIэу отраслэм ипредприятиехэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ылъэныкъокIэ кредиторскэ чIыфэу ателъыр сомэ миллион 58,7-кIэ нахь макIэ ашIыгъ. Предприятиехэм чIыфэр къызэрапщынырэм епхыгъэ зэ­фэхьысыжьхэр ренэу ашIых, пчъагъэхэр УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ IэкIагъахьэх.

2019 — 2020-рэ илъэсхэм ате­лъытэгъэ гъэфэбэпIэ уахътэр республикэм зэрифэшъуашэу щызэхэщэгъэным фытегъэ­псы­хьэгъэ Iофтхьабзэхэм яплан профильнэ Министерствэм зэхигъэуцуагъ. Ащ къызэригъэ­на­фэрэмкIэ, мы уахътэм зэрэ­­фэхьазырхэр къэзыушыхьа­тырэ паспортхэр 2019-рэ ­илъэсым чъэпыогъум и 1-м нэс муни­ципалитетхэм зэкIэми агъэ­хьазырынхэ фае.

Федеральнэ проектэу «Псэу­пIэ» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, республи-кэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Ми­нистерствэ шъолъыр проектэу «ПсэупIэ» зыфиIорэм ипаспорт зэхигъэуцуагъ ыкIи ыгъэ­нэфагъ. Федеральнэ Минис­терствэм зэзэгъыныгъэу зы­дыкIэтхагъэхэм къызэриIорэмкIэ, 2024-рэ илъэсым ехъулIэу псэупIэ квадратнэ метрэ миллиони 2-рэ мини 154-рэ ашIынэу агъэнафэ. 2019-рэ илъэсым квадратнэ метрэ мин 271-рэ ашIыныр япшъэ­рылъ.

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм къыгъэнэфэрэ пшъэрылъхэр зэкIэ зэшIохыгъэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ, ащкIэ профильнэ ведомствэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фи­шIыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.