Адыгеим илIыкIо куп непэ Тыркуем макIо

МэфиплIым къыкIоцI Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIо куп Тыркуем щыIэщт. Сатыу-экономикэ, культурнэ-гъэсэныгъэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр, адыгэ диаспорэм зэфыщытыкIэу дыряIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр – джары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ купым хэхьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, деловой сообществэм илIыкIохэр, Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи Мые­къопэ технологическэ университетым яректорхэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэ — Черкес парламент» зыфиIорэм ипащэхэр. Адыгеим илъэпкъ культурэ къэзыгъэлъэгъощтхэр тиансамблэ цIэрыIохэу «Налмэсыр» ыкIи «Ислъамыер».

Урысыемрэ Тыркуемрэ язэпхыныгъэ непэ нахь пытэ мэхъу. А лъэныкъомкIэ къэралыгъуитIум я Президентхэм Iофышхо агъэцакIэ. Урысыемрэ Тыркуемрэ азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр тапэкIи гъэпытэгъэным мэхьанэшхо иIэу сэ­лъытэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илIыкIо куп Тыркуем зэпхыныгъэхэр зыщигъэпытэрэ ужым шIуагъэ къафэзыхьыщтхэ проектыкIэхэр къызэрэкIэлъыкIощтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр АР-м и ЛIышъхьэ хегъэунэфыкIы. Ащ дакIоу зэдэгущыIэгъур гъэпытэгъэным, егъэжьэпIэшIухэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм республикэр фэ­хьазыр.

ЗэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIуагъэ къатыным фытегъэпсыхьэгъэ программэ зэхагъэуцуагъ. Тыркуем икъэлищмэ ащыкIощтхэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр ащ къыдыхэлъытагъэх. Тыркуем сатыумкIэ иминистрэ, Анкара, Стамбул ыкIи Дюздже япащэхэм, Тыркуем и Лъэпкъ зэIукIэшхо идепутатхэм, адыгэ диаспорэм илIыкIохэу мыщ хэтхэм аIукIэнхэу агъэнафэ.

Джащ фэдэу бизнес шIыкIэм фытегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэри программэм къыдыхэлъытагъэх, Адыгеим инвестиционнэ ыкIи экономикэ амалхэу Iэ­кIэлъхэм якъэгъэлъэгъон илъэтегъэуцо зэхащэщт. Тыркуем щыпсэурэ адыгэ диаспорэм, бизнесым ялIыкIохэм зэдэгущыIэгъухэр адашIыщтых.

Республикэм илIыкIохэр Джюздже иуниверситет ипащэхэм ыкIи студентхэм аIукIэщтых. Адыгэ культурэм и Унэ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьэнхэу, тиансамблэ цIэрыIохэу «Налмэсымрэ» «Ислъамыемрэ» концерт къатынэу агъэнафэ.